Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wytyczne EFS, włączenie społeczne: zmiany

Wytyczne EFS, włączenie społeczne: zmiany fotolia.pl

Podobnie jak w przypadku wytycznych dotyczących rynku pracy i edukacji, ministerstwo rozwoju przygotowało również propozycję aktualizacji wytycznych dla finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego projektów dotyczących tzw. włączenia społecznego. Jak w pozostałych wytycznych przesłanką korekt są zmiany ustawy wdrożeniowej oraz Umowie Partnerstwa.

W słowniku pojęć pojawiły się definicje przedsiębiorstwa społecznego, gospodarstwa domowego, opieki wytchnieniowej oraz modyfikacje pojęcia mieszkania wspomaganego (wykreślono zapis o prowadzeniu przez JST). Do katalogu usług aktywnej integracji dopisano kursy i szkolenia zawodowe dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych oraz usługi edukacyjne dla pracujących. Aby rozdzielić finansowanie z RPO działań dla bezrobotnych w ramach celów tematycznych 8 i 9 wprowadzono wcześniej tzw. linię demarkacyjną. Obecnie usunięto z opisu szczegóły i zaproponowano zapis mówiący, że uczestnik projektu zostanie zakwalifikowany do określonego rodzaju wsparcia z zakresu CT 8 lub CT 9 na podstawie oceny jego potrzeb i predyspozycji dokonanej przez beneficjenta. Instytucja zarządzająca ma zapewnić, że podmioty realizujące projekty w ramach obu celów będą się wzajemnie informować o działaniach podejmowanych na danym obszarze (gmina/powiat), w celu zapewnienia koordynacji i komplementarności działań. IZ RPO ustala zasady techniczne i organizacyjne spełniania tego warunku.

Partnerstwo OPS i PC; wspólne projekty wybierane w obu trybach, najpierw pozakonkursowo

Zmodyfikowany został podrozdział odnoszący się do efektywności społecznej i zatrudnieniowej. Zmienione zostały zapisy podrozdziału 4.6 dotyczącego projektów ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz w tym zakresie podrozdział 5.1 o warunkach finansowania projektów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i. Wskazano, że przedsięwzięcia OPS i PCPR mogą być wybierane w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Sposób wyboru projektów tych instytucji ma zależeć od zapisów RPO i decyzji instytucji zarządzającej programem. Ale najpierw ma być organizowany nabór pozakonkursowy, następnie konkurs dla instytucji z tych gmin i powiatów, w których nie realizowane będą projekty pozakonkursowe. W trybie konkursowym mają być preferowane przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie OPS / PCPR z organizacją społeczną. Kolejne nabory mogą byc kierowane tylko do tych gmin i powiatów, które dotąd nie otrzymały dofinansowania. Chodzi o to, by zapewnić możliwość realizacji projektów w jak największej liczbie gmin i powiatów w regionie. Również poprzez dobór odpowiednich kryteriów wyboru projektów.

Koncentracja działań

Odnosząc się do finansowania działań w ramach PI 9iv ("ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym") wprowadzono zapis zobowiązujący instytucję zarządzającą programem do umożliwienia realizacji w ramach jednego projektu zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych. IZ ma zagwarantować odrębne monitorowanie usług społecznych i zdrowotnych. Usługi społeczne mają być skoncentrowane terytorialnie, problemowo lub tematycznie.

Preferencje dla rodzinnych form pieczy zastępczej

W podrozdziale o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej wprowadzono zapis zobowiązujący urząd marszałkowski do zapewnienia preferencji dla rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Finansowanie wynagrodzenia osób zaangażowanych do opieki na dziećmi i pracach gospodarskich możliwe będzie tylko w w ramach kompleksowych projektów. Z EFS będzie można finansować działania skierowane do biologicznej rodziny dziecka przebywającego w pieczy zastępczej w celu jego powrotu. Dlatego preferowane mają być przedsięwzięcia skierowane łącznie i do rodzin, i do form pieczy zastępczej, zakładające partnerstwa OPS i PCPR.

Uwagi do projektu wytycznych można zgłaszać do 23 października. Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Pt., 13 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża