Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lutowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

Lutowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST fotolia.pl

13 lutego 2019 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz osób związanych z KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw różnych na, które składały się: kwestia środków finansowych na gabinety stomatologiczne oraz kwestia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach systemu dentobusów w tym punkcie omówiono głównie raporty z wykonania niniejszych programów.

Zespół pochylił się również na wnioskiem Związku Powiatów Polskich w kwestii decyzji ZUS w odniesieniu do podmiotów leczniczych. ZPP zaapelował do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Zmiana przepisów poprawiłaby sytuację podmiotów leczniczych, należących do sektora finansów publicznych. Przedstawiciel MRPiPS stwierdził, że abolicja to wielka rzadkość w systemie ubezpieczeń, głównie związana z restrukturyzacją. Kontrole szpitali przez wiele lat nie wykazywały nieprawidłowości, a kolejna kontrola o tym samym zakresie wykazała je i pociągnęła za sobą konieczność zapłaty składek wiele lat wstecz. Teraz szpitale są w trudnej sytuacji- gdyby wiedziały wcześniej o konieczności uiszczania składek, inaczej wyglądałyby ich rozmowy np. z Ministerstwem Zdrowia. Szpitale są jednostkami sektora finansów publicznych i teraz mają ogromne problemy finansowe, ponieważ kilka lat temu zaufały kontrolerom ZUS.

Przedstawiciel Związku Miast Polskich wniósł o przekazanie stanu prac nad ustawą o diagnostyce laboratoryjnej oraz podniósł kwestię powrotu do rozwiązania umożliwiającego współfinansowanie przez NFZ samorządowych programów zdrowotnych.

Przedmiotem obrad były: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii- wszystkie wymienione projekty otrzymały opinie pozytywną Zespołu.

Następnie Zespół zajął się projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Projekt ten obecnie znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Ustalono, że jeśli projekt trafi do końca lutego br. do Zespołu, to za zgodą KWRiST może być zaopiniowany wiążąco na marcowym posiedzeniu Zespołu.

Kolejno Zespół rozpatrzył łącznie trzy projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia. Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawę kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badan lekarskich, niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawnienia danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia i rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przedstawiciel ZPP zgłosił propozycję, by dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej i uprawiające sport amatorski mogły korzystać z zaproponowanych rozwiązań; jednak starsza młodzież, uprawiająca sport wyczynowo musiała być badana przez lekarzy medycyny sportowej. Ostatecznie projekty zostaną zaopiniowane w trybie obiegowym.

W końcowym punkcie posiedzenia przedstawione zostały następujące projekty rozporządzeń: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wszystkie te projekty związane są z zapewnieniem gwarancji jakości i ciągłości świadczeń gwarantowanych z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji udzielanych świadczeniobiorcy z nowotworem piersi. Przedstawicielka ZPP podniosła problem, że proponowana zmiana spowoduje zmniejszenie dostępności świadczeń, skoro dziś świadczenia wykonuje 250 podmiotów, a według projektodawców docelowo będzie ich około 60. W związku z tym należy również zmienić OSR – wykazać oddziaływanie projektowanych zmian na funkcjonujące dzisiaj 250 podmiotów, które sprawozdają realizację świadczeń. Podniesiona została także propozycja, by liczbę wykonanych procedur w danym szpitalu powiązać również z doświadczeniem lekarza - operatora. Ostatecznie Zespół ustalił, że wszystkie projekty zostaną przekazane w ostatecznej wersji na marcowe posiedzenie Zespołu.

Sob., 23 Lt. 2019 0 Komentarzy
Patrycja Grebla-Tarasek
Redaktor Patrycja Grebla-Tarasek