Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zdrowie i polityka społeczna w Komisji Wspólnej we wrześniu

Zdrowie i polityka społeczna w Komisji Wspólnej we wrześniu fotolia.pl

19 września odbyło się kolejnej posiedzeniu Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Strona samorządowa negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, którym planuje się wprowadzenie standardów zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Jako główną przyczynę negatywnej opinii wskazano brak wystarczającej liczby pielęgniarek i położnych (spełnienie wymagań przewidzianych w projekcie jest możliwie tylko przy dużej rotacji pracowników pomiędzy podmiotami leczniczymi), brak odpowiedniego vacatio legis, brak wyliczenia skutków finansowych dla podmiotów leczniczych, które będą musiały zatrudnić dodatkowy personel, wskazano również, że reedukacja liczby łóżek nie będzie możliwa w tych szpitalach, które mają zobowiązania związane chociażby z obowiązkiem zabezpieczenia udzielania świadczeń na wypadek działań wojennych czy innych sytuacji kryzysowych.

Zespół negatywnie zaopiniował również projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Przed posiedzeniem Zespołu do projektu wpłynęło negatywne stanowisko Związku Miast Polskich podjęte w tej sprawie, które poparły pozostałe organizacje samorządowe. Związek Powiatów Polskich zwrócił uwagę na zbyt krótkie vacatio legis.

W sprawach różnych Związek Powiatów Polskich przedstawił stanowisko w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia podjęte wspólnie ze Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych. W posiedzeniu Zespołu wzięli udział przedstawiciele OZPSP, którzy zwrócili uwagę na nowe zjawisko – przechodzenia lekarzy z kontraktów na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W tej części posiedzenia udział wziął Prezes NFZ Andrzej Jacyna, który poinformował, że skutki regulacji dotyczących podwyżek dla specjalistów oraz pielęgniarek i położnych, a także ratowników medycznych były wyliczone na podstawie danych ze szpitali i podane w OSR do rozporządzeń. Na płace zasadnicze i część dodatku stażowego dla lekarzy, dla pielęgniarek na podwyżki i pochodne zostały przewidziane w planie finansowym NFZ, który został zmieniony 2-krotnie. W tej chwili NFZ zbiera informacje od świadczeniodawców, nie wszyscy jeszcze przekazali dane lub podali dane niewiarygodne – te są wyjaśniane. Prezes NFZ wskazał, że w jego ocenie nie ma zagrożenia wypłaty pensji dla lekarzy - liczba specjalistów zatrudnionych na etacie w 1 szpitalu jest znacząco niższa od zakładanej (ok. 70-80% kwoty zakładanej). Ustalono, że MZ na piśmie ustosunkuje się do stanowiska ZPP i OZPSP).

 Z pozostałych spraw Zespół pozytywnie zaopiniował:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń  gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego nowego sposobu finansowania fizjoterapii ambulatoryjnej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 638);
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
Pt., 28 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel