Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zdrowie i polityka społeczna w KWRiST w lutym

Zdrowie i polityka społeczna w KWRiST w lutym fotolia.pl

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zdominowały sprawy różne.

Z projektów zaopiniowano pozytywnie projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Na następne posiedzenie zespołu trafi projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo- Solidarność. Strona samorządowa przedstawiła uwagi do treści dokumentu m.in. dotyczące definicji osoby starszej konieczności dookreślania roli samorządów w realizacji strategii  działania na rzecz osób starszych oraz wskazani stałych źródeł finansowania programów i projektów.

Ustalono, że projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni będzie opiniowany obiegowo jeszcze przed posiedzeniem plenarnym KWRiST, po otrzymaniu projektu w wersji po konsultacjach społecznych.

W sprawach różnych, wrócił temat stwierdzania zgonu. Ministerstwo Zdrowia wskazało, że projekt ustawy został opracowany kilka miesięcy temu ale nadal czeka na wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Strona samorządowa wskazała, że wobec niesatysfakcjonującej odpowiedzi, sprawa ta będzie każdorazowo podnoszona na posiedzeniu plenarnym KWRiST.

Kolejną sprawą w sprawach różnych był zgłoszony przez ZMP problem interpretacji przepisów w zakresie organizacji konkursów na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wskazano, że w przypadku wakatu po pierwsze nie można powołać p.o. kierownika, po drugie literalne brzmienie przepisów może sugerować, że komisja konkursowa nie może być powołana przed zwolnieniem się stanowiska kierownika. Przedstawiciele Ministra Zdrowia zaprezentowali interpretację resortu na temat możliwości organizowania przez samorządy konkursów na stanowiska kierowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Wynika z niej, że komisja konkursowa może był powołana również przed upływem terminy na jaki zatrudniony został kierownik.  Pismo w tej sprawie przekazane zostanie stronie samorządowej. Wspólnie uzgodniono, że stan prawny dotyczący organizacji konkursów oraz możliwości osoby pełniącej obowiązku kierownika SP ZOZ wymaga doprecyzowania przy najbliższej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Uzgodniono, że resort zdrowia odniesie się do pisemnie do problemu podnoszonego przez ZPP. Wskazano, że problem jest analizowany przez NFZ. ZPP podniosło, że jeżeli istnieje luka w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to z uwagi na skutki finansowe dla systemu finansów publicznych być może konieczna będzie szybka interwencja ustawodawcy. Ustalono również, że na kwietniowym posiedzeniu Zespołu Minister Zdrowia i Prezes NFZ przedstawią informację na temat efektów działania sieci szpitali.

Kolejną sprawą, był wniosek Związku Powiatów Polskich dotyczący nowelizacji Prawa farmaceutycznego. ZPP przedstawiło projekt nowelizacji uzgodniony z przedstawicielami samorządu aptekarskiego. Ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się robocze spotkanie trzech zainteresowanych stron, na którym propozycja zostanie szczegółowo omówiona. Już po zespole termin tego spotkania ustalono na 15 marca.

ZPP zgłosiło również wniosek o przeprowadzenie na kolejnym posiedzeniu zespołu dyskusji na temat skutków zawarcia przez Ministerstwo Zdrowia porozumienia z rezydentami dla szpitali samorządowych, w zakresie zapewnienia obsady lekarskiej w przypadku wprowadzenia ograniczeń w zakresie pracy w wielu podmiotach finansowanych ze środków publicznych.

Pon., 19 Lt. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel