Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dotowanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Dotowanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą fotolia.pl

Sytuowana w ustawie o działalności leczniczej podstawa prawna dotowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy zadań planowanych lub będących w realizacji (Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 listopada 2011 r., 26/72/2011).

Zgodnie z art. 115 ust. 3 w zw. z art. 115 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-6, podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą uzyskać od jednostki samorządu terytorialnego dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą może zatem otrzymać w formie dotacji środki publiczne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

  1.  realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;
  2. remonty;
  3. inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
  4. realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  5. cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;
  6. realizację programów wieloletnich
  7. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Wysokość środków publicznych na zadania określone w pkt 1-3 jest ustalana m.in. na podstawie planowanego kosztu realizacji zadania, przy czym nie może przekroczyć wysokości kosztów koniecznych do realizacji całości zadania (art. 114 ust. 3 i 4 u.d.l.).

Sytuowana w ustawie o działalności leczniczej podstawa prawna dotowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy zadań planowanych lub będących w realizacji.

Planowanie zatem w budżecie powiatu wydatku majątkowego w formie dotacji na inwestycję zakończoną w roku poprzednim, narusza wskazane wyżej przepisy.

Sob., 21 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka