Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tryb przyznania środków dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej

Tryb przyznania środków dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu są w większości tożsame z rozwiązaniami zawartymi w obowiązującym rozporządzeniu. Zmiany uwzględniają nowe brzmienie art. 12a o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wynikają z praktyki stosowania aktualnego rozporządzenia.

W porównaniu z dotychczasowym brzmieniem, w § 1 w pkt 1 wyrazy „wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej” zastąpiono wyrazami „podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej”.

W § 2 projektu rozporządzenia określono, w jakich przypadkach można udzielić wnioskowanej pomocy. Dotychczasowy zakres § 2 uzupełniono o przepis dotyczący form prowadzenia działalności wskazując, zgodnie z dotychczasową praktyką stosowania art. 12a ustawy o rehabilitacji, że działalność wspierana na tej podstawie może być prowadzona w dowolnej formie. Środki mogą być przyznane odrębnie każdemu wnioskodawcy, który zamierza podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą samodzielnie, wspólnie z innymi osobami lub podmiotami oraz w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej wykonywanej przez inne osoby lub podmioty po rozpoczęciu wykonywania przez nie tej działalności. Ponadto środki będą mogły być przyznane wnioskodawcy, który zamierza zostać założycielem spółdzielni socjalnej lub nabyć członkostwo w spółdzielni socjalnej w wyniku przystąpienia do tej spółdzielni po jej założeniu.

Środki Funduszu będą mogły być przyznawane na poniesienie udokumentowanych wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących: nabycia lub wytworzenia środków trwałych, nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych, pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa, nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń – jeżeli zostały uwzględnione we wniosku.

Zgodnie z § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia, wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. W porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem zmieniony został wzór wniosku Wn-O osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej. Jak wynika z dotychczasowej praktyki informacje zawarte w obowiązującym wzorze wniosku nie były wystarczające do przeprowadzenia rzeczywistej oceny planowanej działalności, na którą miały zostać przeznaczone środki publiczne.

W celu ułatwienia osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielnego wypełnienia i identyfikowania wypełnionych formularzy w porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem, w § 3 w ust. 4 projektu rozporządzenia zaproponowano dodanie regulacji dotyczącej możliwości umieszczania na wniosku fotokodów, w tym kodów QR, oznaczeń lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentu, w tym etykiet dźwiękowych i etykiet pisanych alfabetem Braille’a. 

Przepis § 4 projektu rozporządzenia zawiera, tak jak dotychczas, warunki rozpatrywania wniosku, uzupełniania braków i przywracania terminów. Uszczegółowiono elementy brane pod uwagę przez starostę przy rozpatrywaniu wniosku zwiększające prawdopodobieństwo wspierania ze środków publicznych wniosków w największym stopniu uprawdopodobniających powodzenie planowanej działalności i jej trwałość pozytywnych skutków wsparcia działalności bez względu na jej charakter.

W § 5 projektu rozporządzenia przewidziano unormowania związane ze sposobem załatwienia wniosku. Starosta, o sposobie rozpatrzenia wniosku informuje wnioskodawcę pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i wzywa do negocjacji warunków umowy. W porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem doprecyzowano również, że po upływie 3 miesięcy od dnia wezwania do negocjacji, umowy nie zawiera się.

W § 6 określono warunki umowy w zakresie dotyczącym zobowiązania starosty oraz wnioskodawcy. Określono również sposób określenia kwoty zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy. Zakres elementów umowy ulega zmianie w zakresie wynikającym ze zmian w art. 12a ustawy o rehabilitacji i zmienionego zakresu wniosku. Doprecyzowano również sposób obliczania kwoty zwrotu środków wraz z odsetkami w przypadku naruszenia warunków umowy. 

Przepis § 7 projektu rozporządzenia dotyczy wypłaty środków. Zmodyfikowano zakres przedstawianych dokumentów przed dokonaniem wypłaty tak, by bez względu na formę i zakres prowadzonej działalności wnioskodawca mógł wykazać się niezbędnymi dokumentami uprawdopodobniającymi dokonywane podjęcie wspieranej działalności.

W § 8 projektu rozporządzenia dotyczącym rozliczenia środków nie wprowadzono zmian merytorycznych w stosunku obowiązującego rozporządzenia. Zmiany mają wyłącznie charakter redakcyjny.

Środki, o których mowa w art. 12a ustawy o rehabilitacji, mogą być przyznawane na działalność w zróżnicowanych zakresach. Dlatego w § 9 projektu rozporządzenia konieczne było przywołanie trzech rozporządzeń Komisji Europejskiej stosowanych bezpośrednio w zakresie dotyczącym ramowych warunków udzielania pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w sektorach rybołówstwa i akwakultury.

Projekt dostępny jest tutaj.

Sob., 29 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel