Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt budżetu 2020 w Sejmie

Projekt budżetu 2020 w Sejmie fotolia.pl

Do laski marszałkowskiej wpłynął rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020. To pierwszy budżet państwa, w którym całość wydatków państwa ma być pokryte jego dochodami. Mają one wynieść 429,5 mld zł. W przyszłym roku po raz pierwszy rząd nie przewidział deficytu. Łączny dług podsektora rządowego i samorządowego ma być nominalnie nieco wyższy od tego z roku bieżącego o prawie 26,5 mld zł, ale w ujęciu względnym będzie niższy, odpowiadać będzie 46,3 proc. PKB.

Jakie i z czego państwo czerpie dochody?

Patrząc od strony dochodowej rząd przewidział na przyszły rok obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodów oraz ulgę w PIT dla osób do 26. roku życia. Mimo to rząd przewiduje, że dochody budżetu państwa w 2019 r. będą wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o ok. 16 mld zł. W tym wzrost dochodów podatkowych będzie wyższy o ok. 12 mld zł. A dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano o ok. 5 mld zł, co wynika głównie z wyższych dochodów z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2.

Głównym źródłem dochodów na rok 2020 pozostanie podatek od towarów i usług. Obecnie daje on państwu połowę wszystkich jego wpływów podatkowych. Prognoza na 2020 zakłada wzrost tego udziału o 1 punkt proc. Z uzasadnienia dowiadujemy się również, ze kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w roku bieżącym jest zdeterminowane dobrą sytuacją gospodarczą. "W 2019 r. obserwujemy wyższe, niż pierwotnie przewidywane w ustawie budżetowej na 2019 r., tempo wzrostu gospodarczego, w tym szybszy wzrost konsumpcji oraz bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia jak i płac.".

Co z dochodami JST?

Resort finansów przygotowując projekt budżetu założył, że W 2020 r. w stosunku do bieżącego, zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego wzrośnie z 49,93 w 2019 r. do 50,01 proc. Natomiast w przypadku podatku CIT udział JST pozostanie na poziomie 2019 r., tj. 22,86 proc.

Na co państwo wyda pieniądze?

Patrząc na projekt budżetu z perspektywy wydatkowej widać, że na rok przyszły rząd zabezpieczył kontynuację dotychczasowych priorytetowych działań oraz realizację nowych przy, jak to ujęto, dalszym obniżaniu wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Jako kluczowe wskazano rozszerzenie Programu Rodzina 500+. W przyszłym roku ma on kosztować 41,2 mld zł. Oprócz tego autorzy projektu wyróżnili:

 • finansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 • finansowanie zadań w zakresie transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych, a także rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 • wzrost średniorocznego wskaźnika wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, co do zasady, na poziomie 106 prpc.;
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc.;
 • realizację rządowego programu „Dobry start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym;
 • wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury;
 • dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia;
 • wzrost wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;
 • Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020'
 • 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • skutki wprowadzenia tzw. małego ZUS dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Jako ciekawostkę językową można odnotować jedno ze zdań - "zapewniono finansowanie rządowych programów infrastrukturalnych (drogowych oraz kolejowych), w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych". Wydawałoby się, że wspomniany fundusz służy wsparciu inwestycji drogowych podejmowanych przez samorządy lokalne. Tymczasem tak sformułowanie zdanie sugeruje jakoby, że to rząd ma program budowy dróg samorządowych i go finansuje wspomnianym funduszem.

Co z subwencją dla JST?

Subwencja ogólna dla samorządów w roku 2020 (dział 82, rozdz. 858) ma wynieść: według uzasadnienia 66,3 mld zł, a według tabeli 66,6 mld zł. Ma być wyższa o 9,1 proc. od zaplanowanej na rok bieżący. Tabela pokazuję, że wysokość części oświatowej subwencji wynosi 49,73 mld zł plus uzupełnienie w wysokości 637,9 mln zł. W uzasadnieniu czytamy, że ta wysokość uwzględnia m.in. przechodzące na rok przyszły skutki podwyżki od 1 września 2109 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez JST oraz skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez JST w 2020 r. Zainteresowanym szczegółową analizą budżetu państwa polecamy jego wersję tabelaryczną tutaj. Opis przewidywanej przez rząd sytuacji makroekonomicznej kraju oraz polityki fiskalnej można znaleźć tutaj.

Pt., 4 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża