Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PROW, scalenia gruntów: zmiana rozporządzenia

PROW, scalenia gruntów: zmiana rozporządzenia fotolia.pl

Resort rozwoju wsi zaproponował zmiany w rozporządzeniu regulującym dofinansowanie scalania gruntów, w ramach poddziałania "mała infrastruktura" działania "odnowa wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Przewidziano modyfikacje w trybie wyboru wykonawców, określonych w rozporządzeniu o szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. Poza tym, treść rozporządzenia dostosowywana jest do przepisów ustawy Prawo wodne.

Tryby wyboru wykonawców zadań

Z rozporządzenia scaleniowego ma zniknąć zapis o zobowiązaniu beneficjenta w umowie o dofinansowane do zachowania trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań, jeśli do ich wyboru nie ma zastosowania prawo zamówień publicznych, a wartość zadania przekracza 20 tys. zł netto (obecnie par. 15 p. 4) i nie mają zastosowania przepisy ustawy scaleniowej. I w konsekwencji, jeżeli zadania w projekcie wykonywane są na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, to do tych zadań nie będą stosowane przepisy (zmienianej litery b, pkt.1 ustępu 3 w par. 17) mówiące, że koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i określającymi tryb wyboru wykonawcy.

Ministerstwo podkreśla, że na operacje scalaniowe znacznie zwiększono dostępny limit pieniędzy. W niektórych województwach trwają kolejne nabory wniosków lub zostały one ogłoszone. Ze względu na potrzebę równego traktowania podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym zmiana przewidziana w rozporządzeniu będzie miała zastosowania również do spraw wszczętych i niezakończonych zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Ponowne wezwanie do usunięcia braków we wniosków

Urzędnicy idą na rękę wnioskującym i wprowadzają ponowne wezwanie przez urząd marszałkowski wnioskodawcy do usunięcia braków we wniosków. Dotychczas bowiązywało jedno wezwanie. Natomiast obecnie resort proponuje, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania nie usunął w terminie wszystkich braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa go ponownie w formie pisemnej do usunięcia pozostałych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Z pozostałymi zmianami przewidzianymi w przepisach można zapoznać się tutaj. Termin konsultacji jest bardzo krótki. Na przedstawienie opinii ministerstwo wyznaczyło tylko dziesięć dni. Tak krótki czas urzędnicy uzasadniają "charakterem zmian i pilną potrzebą ich wprowadzenia".

Wt., 19 Gr. 2017 0 Komentarzy
Jarosław Komża
Redaktor Jarosław Komża