Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czerwcowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – kanały technologiczne, sprzęt dla wydziałów komunikacji, uzupełnienie noweli OOŚ i rozporządzenia geodezyjne

Czerwcowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – kanały technologiczne, sprzęt dla wydziałów komunikacji, uzupełnienie noweli OOŚ i rozporządzenia geodezyjne fotolia.pl

26 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dyskusję w „Sprawach różnych”, zdominowały kwestie związane z budową kanałów technologicznych, wyposażaniem wydziałów komunikacji w sprzęt komputerowy przez PWPW S.A.

W części legislacyjnej zaopiniowano między innymi projekt nowelizacji ustawy OOŚ (z uwzględnieniem ważnej uwagi ZPP) oraz rozporządzenia geodezyjne, tj. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych oraz projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty. Równocześnie szeroko dyskutowano projekt ustawy dot. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego społecznych agencji najmu.

Kanały technologiczne – kompromis daleko, ale nie jest niemożliwy

Na wstępie dyskusji nt. obowiązku lokalizowania kanałów technologicznych w pasach drogowych głos zabrał dyr. Grzegorz Kubalski z Biura Związku Powiatów Polskich, gdyż to ZPP wniosło tę kwestię pod obrady Zespołu. Jak podkreślił dyr. Kubalski, są problemy z uzyskaniem zwolnienia z obowiązku lokalizowania kanału technologicznego od Ministra Cyfryzacji – i w związku z tym należy wrócić do dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu Zespołu w lutym 2020 roku.

Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych zwrócił uwagę na problem pojawiających się postulatów dot. obniżenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Wskazał, że w 2019 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego gminy uzyskały dochód w wysokości 265 mln zł; miasta na prawach powiatu 424 mln zł; powiaty 134 mln zł; województwa 7 mln zł, co daje łącznie kwotę 831 mln zł z tego tytułu. M. Wójcik podkreślił w związku z tym, że systemowo nie można zrezygnować z pobierania tych opłat.

Agnieszka Krupa, Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury wskazała, że Ministerstwo nie jest oczywiście przeciwne rozwojowi telekomunikacji, ale sprzeciwia się przerzucaniu całości kosztów na zarządców dróg publicznych. A. Krupa zaznaczyła, że objęcie obowiązkiem lokalizowania kanałów technologicznych krótkich odcinków dróg jest nieuzasadnione. Poinformowała również o tym, że MI zgłosiło propozycję zmian w tym zakresie – i trzeba „spotkać się w pół drogi”.

Marzena Sawicka, przedstawicielka Ministerstwa Cyfryzacji zasygnalizowała, że resort jest otwarty na modyfikację przepisów, ale nie w kierunku zniesienia obowiązku. W ocenie M. Sawickiej wskazanie np. kilometra drogi jako długości wyłączonej z obowiązku lokalizowania kanałów może spowodować, że zarządca będzie celowo dzielił inwestycję na odcinki.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc Karol Łomecki zwrócił uwagę na problemy z szerokością pasów drogowych i ewentualną wycinką drzew, na którą trudno jest uzyskać zgodę. Jak zauważył dyr. Łomecki, w przypadku realizowania inwestycji w oparciu o specustawę drogową jest możliwość poszerzenia pasa drogowego – w innych przypadkach, jak wiadomo, jest to utrudnione. W odpowiedzi przedstawiciele MC stwierdzili, że przy wąskim pasie drogowym uznają przesłankę technicznej niemożliwości – warto zapamiętać to stwierdzenie.

Po długiej dyskusji i wchodzeniu w coraz to bardziej szczegółowe wątki Współprzewodniczący Zespołu, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa zaproponował powołanie zespołu roboczego do rozwiązania problemu. Zespół będzie się składał z przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury oraz przedstawicieli Strony Samorządowej. 

Co ze sprzętem dla wydziałów komunikacji? Ministerstwo pomaga, ale nie do końca

Tę sprawę również zgłosił Związek Powiatów Polskich. Jak zauważył dyr. Grzegorz Kubalski z Biura ZPP, ze względu na wzmożone zgłaszanie nabycia/zbycia pojazdu w wydziałach komunikacji nastąpił wzrost obciążenia zadaniami rzędu kilkudziesięciu procent. Natomiast Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. odmowę przydzielenia dodatkowego sprzętu motywuje ustaleniami z resortem infrastruktury. Jak zauważył dyr. Kubalski, w świetle tych ustaleń istotna jest liczba zamawianych dokumentów – a jak wiadomo przy zgłoszeniu nie ma zamawiania czegokolwiek. ZPP wyraziło oczekiwanie co do zmiany ustaleń na linii PWPW – MI.

Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w resorcie infrastruktury nie udzielił żadnej jednoznacznej odpowiedzi. Zauważył m.in., że w ubiegłym roku do Prawa o ruchu drogowym dodano przepis dot. kar, a sam obowiązek dokonania zgłoszenia był w ustawie od 1998 roku i tym samym nie jest to nowe zadanie dla starostw. Potwierdził, że możliwość uzyskania dodatkowego sprzętu uzależniona jest od utrzymującego się wzrostu ilości zamówień na spersonalizowane dokumenty o ponad 20%. Wskazał, że kary są dla powiatów nowym źródłem dochodów. Równocześnie zasygnalizował, że MI rozmawia z PWPW na temat udzielenia pomocy.

W odpowiedzi G. Kubalski wskazał, że ze względu na błędne rozwiązania informatyczne należy wprowadzać dane dwukrotnie, a dochodów z kar nie będzie co najmniej do września – natomiast później pozostaną i tak niewielkie. Ostatecznie zadał też przedstawicielom resortu infrastruktury bardzo proste pytanie: czy MI ustaliło z PWPW, że podstawą zwiększenia stanowisk komputerowych będzie zwiększona liczba zawiadomień, czy nadal zwiększona liczba zamówień na dokumenty?

Dyrektor Oleksiak stwierdził, że system to problem Ministerstwa Cyfryzacji. Natomiast w zakresie komputerów sprawa jest do załatwienia pomiędzy starostwami a PWPW – MI ma wspierać wzmocnienie starostw w realizacji tego zadania. Można ironicznie powiedzieć, że Prawo o ruchu drogowym znajduje się we właściwości Ministra Infrastruktury, ale wszelkie problemy związane ze stosowaniem jego przepisów już nie.

Ostatecznie ustalono, że punkt jest omówiony, natomiast do czasu następnego posiedzenia Zespołu ZPP skontaktuje się z PWPW i ustali skłonność do wstawiania nieodpłatnych terminali przez PWPW; jeżeli oferta będzie komercyjna, to sprawa wróci na lipcowe posiedzenie Zespołu. 

W ustawie OOŚ znajdzie się informacja dla odpowiednich organów o zawieszeniu wykonania decyzji środowiskowej

Zespół zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, o którym pisaliśmy szerzej tutaj. Kluczowa uwaga ZPP dotyczyła tego, że należałoby przewidzieć mechanizm informowania organów właściwych do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – gdyż organy właściwe do wydawania wskazanych decyzji muszą mieć narzędzia umożliwiające wykonywanie przez nie prawem przypisanych kompetencji. Uwaga ostatecznie została uwzględniona i organ II instancji albo sąd administracyjny będzie informował organy z art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ o zawieszeniu wykonania. 

Popieranie budownictwa mieszkaniowego mocno niedopracowane i kosztowne dla samorządu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, zakładający wprowadzenie do polskiego porządku prawnego społecznych agencji najmu, spotkał się m.in. z bardzo istotnymi uwagami skierowanymi przez Związek Powiatów Polskich. Dotyczyły one niedostosowania projektowanej regulacji do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do których to przepisów projekt ustawy o niektórych formach odsyła. Ponadto nie przeanalizowano skutków w zakresie podatku VAT, a w ramach podatku PIT przewidziano ulgę budowlaną, której skutek finansowy w skali roku dla wszystkich j.s.t. w Polsce wyniósłby aż 200 mln zł.

Okazało się jednak, że Ministerstwo Rozwoju dostrzega wskazane przez ZPP niedociągnięcia i zaproponowało robocze prace nad projektem – tak, aby znacząco się poprawił. Również proponowana ulga ma zostać zmodyfikowana/usunięta z projektu. 

Projekty geodezyjne z opinią pozytywną, choć niedosyt pozostał

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych oraz projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji zostały zaopiniowane pozytywnie. Natomiast głównym przedmiotem dyskusji w tym zakresie była opisywana już na łamach Dziennika Warto Wiedzieć zmiana identyfikatora wykonawcy z NIP na REGON. Jak wskazał Minister Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, GUGiK chciał pozostawienia identyfikatora REGON, natomiast brzmienie art. 22 ust. 1 Prawa przedsiębiorców nie zostawiało tak naprawdę Głównemu Geodecie pola manewru.

Czw., 2 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel