Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wspieranie termomodernizacji – nowa wersja projektu zmian bardziej kontrowersyjna

Wspieranie termomodernizacji – nowa wersja projektu zmian bardziej kontrowersyjna fotolia.pl

Pierwotny projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska przygotował Minister Rozwoju (projekt opisywaliśmy tutaj). Teraz nastąpiła i zmiana tytułu projektu, i właściwego ministra. Projekt nosi tytuł: „ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw”, a jego autorem jest Minister Klimatu. Warto dodać, że w nowej wersji projektu została uwzględniona część uwag Związku Powiatów Polskich. Jest też sporo nowości.

Wszyscy złożymy deklaracje?

Według projektowanego art. 27g ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Natomiast w ust. 2 tego artykułu przewidziano, że deklarację składa się w postaci:

  1. elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję;
  2. pisemnej.

Po pierwsze brakuje spójnika pomiędzy wersją elektroniczną a pisemną, a więc na dziś należałoby złożyć deklaracje w obu wersjach. Wiadomo jedynie – w świetle przepisów dot. wejścia w życie – że przepis dot. deklaracji w wersji elektronicznej wejdzie w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, określonym w odpowiednim komunikacie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Jednak co jeszcze istotniejsze, obowiązek złożenia deklaracji nie będzie dotyczył tylko nowych źródeł ciepła, tj. uruchamianych po wejściu w życie projektowanej ustawy. Bowiem jak przewidziano w art. 13 projektu, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma złożyć deklarację w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.

Porozumienia także z powiatami

Według zmienionego art. 11c ustawy o wspieraniu termomodernizacji porozumienie dot. współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć niskoemisyjnych będzie mogło być również zawarte ze związkiem międzygminnym lub powiatem – przy czym warunki stawiane pierwotnie gminom będą musiały być spełnione indywidualnie przez każdą gminę, na terenie której będą realizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne. Ponadto projektodawcy przewidzieli, że w przypadku zawarcia porozumienia ze związkiem albo z powiatem, gminy uczestniczące w związku międzygminnym lub należące do powiatu mogą przekazać wybrane prawa i obowiązki wynikające z realizacji i zapewnienia utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz tego związku lub powiatu. Koncepcja porozumień na pewno wymaga dopracowania.

Gminy wydadzą zaświadczenia

Proponowane są także zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska. Jak przewidziano w art. 411 ust. 10j Prawa ochrony środowiska, osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód przypadający na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Wydawanie takowych zaświadczeń ma zostać wpisane do katalogu obowiązkowych zadań własnych gminy zawartego w art. 17 ustawy o pomocy społecznej. Równocześnie wydawanie takowych zaświadczeń ma być wprost wyłączone spod podlegania opłacie skarbowej.

Sob., 9 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel