Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z grudniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z grudniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

Ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się 18 grudnia 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina.

Obrady rozpoczęły się od kwestii prac legislacyjnych w zakresie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Strona rządowa poinformowała o podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury w dniu 13 grudnia 2019 roku. Jest to rozporządzenie podpisywane w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministrem Obrony Narodowej. Oczekuje się na podpis jedynie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wątpliwości w tej kwestii zgłosiła strona samorządowa. Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich zwrócił uwagę na to, że przy tak sformułowanych przepisach problemy będą musiały wystąpić. Wskazał też na konieczność nowelizacji ustawy. Deklarujemy współpracę z ministerstwem przy zredagowaniu komunikatu, który spróbuje wyjaśnić największe problemy i ujednolici praktykę w stali całego kraju – mówił Grzegorz Kubalski.

Podczas posiedzenia zaproponowano również kandydatów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do członkostwa w Radzie Dostępności. Strona samorządowa zaproponowała dwie osoby – panią Marszałek Elżbietę Polak i pana Grzegorza Szczukę z Urzędu Miasta Gdańska.

Jednym z punktów obrad był także wniosek Ministerstwa Klimatu o pilną opinię projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. Leszek Świętalski zgłosił uwagi strony samorządowej. Wyraził prośbę o wpisanie do katalogu, uregulowanie i dostrzeżenie szczególnej kategorii odpadów jakimi są popioły z palenisk domowych. Gminne Systemy Gospodarowania Odpadami mają bowiem spore problemy jeśli chodzi o tę kwestię. Zaproponował również odesłanie dokumentu do właściwej komisji, by strona samorządowa miała czas na ustosunkowanie się do zawartości merytorycznej dokumentu. Strona rządowa zwróciła jednak uwagę, że katalog odpadów jest dokumentem unijnym, zatem rozwiązanie musi pojawić się najpierw na poziomie unijnym. Jednocześnie minister Mazurek zaznaczył, że pilność tego projektu polega na tym, że musi on zostać procedowany do 6 stycznia 2020 roku. Ze strony samorządowej głos w sprawie zabrał również Andrzej orawski. Zwrócił uwagę, że od lat formułowane są postulaty dotyczące katalogu odpadów. Wyraził także chęć zgłoszenia uwag do obowiązującego katalogu odpadów. Zarzucił również stronie rządowej ignorowanie uwag i zapytań wysyłanych przez stronę samorządową. Odniósł się także do zarzutów, jakoby samorządy nieudolnie gospodarowały odpadami. – Chcemy powstrzymać tę nieudolność i pokazać problemy, które nad bolą i naszym zdaniem nie wynikają z naszej nieudolności. Dlatego domagamy się w tej kwestii zwykłego trybu postępowania – mówił Andrzej Porawski. Przedstawił również propozycję strony samorządowej, która polega na złożeniu do końca roku uwag dotyczących katalogu odpadów, a strona rządowa potraktuje je jako uwagi do rozporządzenia, które przyjmą. Nie będzie to jednak oznaczało zakończenia dyskusji w tej sprawie. Głos w sprawie zabrał też Marek Wójcik, który poprosił o szybkie zorganizowanie spotkania z ministrem Kurtyką. Przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaproponował, by takie spotkanie odbyło się przed 15 stycznia.

Pod dyskusję poddano również projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Andrzej Porawski zwrócił uwagę na problem odpadów zalegających, które nie są ani magazynowane, ani składowane. Zapowiedział również, że strona samorządowa nie będzie opiniować rozporządzenia przed poważną dyskusją i spotkaniem z Ministrem Kurtyką. Leszek Świętalski zwrócił uwagę na toczącą się dyskusję, która żywo interesuje stronę samorządową, jak i mieszkańców. – Do czasu wykrystalizowania się nowej wizji gospodarki odpadami i mapy drogowej jak mamy do tego dojść, stronie samorządowej będzie bardzo trudno opiniować kolejne rozporządzenia, które w naszym przekonaniu są kosztotwórcze i na tym etapie zupełnie niepotrzebne – mówił. Strona rządowa zwróciła uwagę na konieczność uregulowania kwestii hermetyzacji hal, w związku z wydobywającymi się odorami.

Do obrad w sprawach różnych dodany został też punkt o ustawę o pionizacji Sanepidu. Marek Wójcik odniósł się do projektu z 4 listopada 2019 roku, który nigdy nie był opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. – Ta ustawa, która będzie procedowana w Sejmie jest dowodem na demontaż. Wracamy do Polski branżowej – tej, o której chcielibyśmy już zapomnieć – mówił Marek Wójcik. Przewodniczący Szefernaker zwrócił uwagę na konieczność usprawnienia działania także tych inspekcji, których od wielu lat nie dotknęły pewnego rodzaju reformy.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 29 stycznia 2020 roku.

Projekty z opinią pozytywną:

  1. Projekt Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Strategia Wielkopolska 2030
  2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030
  3. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
  5. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  8. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw - w sytuacji monopolizacji doręczeń przez Pocztę Polską, opinia będzie negatywna

Do dalszych prac skierowano:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – opinia ma powstać po spotkaniu z Ministrem Kurtyką.
Sob., 21 Gr. 2019 0 Komentarzy
Małgorzata Węgrzyn
sekretarz redakcji Małgorzata Węgrzyn