Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z czerwcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z czerwcowego posiedzenia plenarnego KWRiST .

94 projekty z pozytywną opinią, trzy z negatywną a 15 odesłanych na zespoły robocze – to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 26 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP.

Znaczenie Komisji

Było to pierwsze posiedzenie Komisji z udziałem nowej szefowej resortu spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek.

- Komisja Wspólna to bardzo ważne gremium. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie często dochodzi tutaj do gorących dyskusji, bo nie może być inaczej. Zawsze muszą się ścierać różne poglądy, żeby wypracować wspólne stanowisko, ponieważ działamy we wspólnym celu, czyli dla dobra państwa, także samorządów, czyli obywateli - tych którzy są na dole, nie tylko tutaj centralnie. W związku z tym taka dyskusja, czasami nawet bardzo gorąca i trudna w niektórych przypadkach, jeżeli się kończy-  a wiem, że w ponad 95 proc. kończy się wypracowaniem wspólnego stanowiska - najlepiej świadczy o tym, że ten zespół rządowo-samorządowy jest naprawdę potrzebny – powiedziała minister Elżbieta Witek.

Rekompensaty dla JST

Następnie Krzysztof Żuk przekazał szefowej MSWiA Apel Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego o wprowadzenie mechanizmu rekompensaty wyrównującej jednostkom samorządu terytorialnego ubytek dochodów z tytułu propozycji zmian  w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i zmian w funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych.

- W związku z trwającą procedurą konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt z dnia 10 czerwca 2019 r.), oraz projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (projekt z 27 maja 2019 r.) - mając na uwadze konieczność zapewnienia pełnej realizacji ustawowych zadań jednostkom samorządu terytorialnego apelujemy do Rządu RP o wprowadzenie mechanizmu rekompensaty wyrównującej jednostkom samorządu terytorialnego ubytek dochodów w stopniu zapewniającym utrzymanie ich zdolności finansowej na dotychczasowym poziomie, zgodnie z art. 167 Konstytucji RP – piszą samorządowcy.

W ich ocenie zwolnienie osób w wieku do 26 roku życia z podatku PIT będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów całego sektora finansów publicznych na poziomie 2,4 mld zł rocznie - w tym w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce ubytek ten wyniesie 474 mln zł w roku 2019, a od 2020 - 1,1 mld zł rocznie. Dlatego wnoszą o pełną rekompensatę spodziewanego zmniejszenia dochodów JST przez odpowiednie podwyższenie udziału z tytułu wpływów z podatku PIT dla wszystkich typów samorządów w Polsce.

Ponadto w ich opinii przeniesienie środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne i ustanowienie opłaty przekształceniowej od środków przenoszonych na IKE (będącej dochodem budżetu państwa), pozbawi w przyszłości jednostki samorządu terytorialnego należnych im w tej części dochodów z udziału w PIT. Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2019-2022 łączne dochody z tytułu opłaty przekształceniowej, odpowiadające poziomowi efektywnej stopy opodatkowania emerytur, mają wynieść 19,3 mld zł. Negatywne skutki dotyczące utraty wpływów z podatku PIT z tytułu zmian w funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce szacuje się zatem na kwotę 9,6 mld zł.

W celu pełnej rekompensaty jednostkom samorządu terytorialnego spodziewanej utraty dochodów zdaniem strony samorządowej KWRiST należy podwyższyć jednorazowo - w 2020 roku - udziały we wpływach z podatku PIT:

 • gminom o 6,60 pkt proc.,
 • powiatom o 1,78 pkt proc.,
 • miastom na prawach powiatu o 8,38 pkt proc.,
 • województwom o 0,28 pkt proc.

Jednocześnie samorządowcy zasygnalizowali stronie rządowej potrzebę zorganizowania w trybie pilnym debaty na temat finansów JST. W tym celu planują złożyć na ręce premiera Mateusza Morawieckiego list. Piszemy o tym tutaj.

SORy

Po dłuższej dyskusji strona samorządowa decydowała się wydać pozytywną opinię projektowi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, pod warunkiem jednak, że resort zdrowia odpowie na nurtujące Związek Powiatów Polskich pytania związane z projektowanymi przepisami. Chodzi o to, że rozporządzenie podnosi standardy wymogów zatrudnienia, jak i lokalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych w strukturze szpitala.

Grzegorz Kubalski pytał Ministerstwo Zdrowia o to, jakie konsekwencje organizacyjne i finansowe wynikną z wejścia w życie rozporządzenia. A to dlatego, że skutkiem niedostosowania SOR do wymogów może być np. ich zamykanie. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko tłumaczyła co prawda, że rozporządzenie wprowadza odpowiednio długie okresy dostosowawcze, które szpitale muszą wykorzystać na dostosowanie do standardów, jednakże nie przedstawiła oczekiwanej przez ZPP statystyki.

Środki na drogi

Po raz kolejny na forum Komisji Wspólnej pojawił się apel strony samorządowej o to, aby przyspieszyć zatwierdzanie list projektów, które otrzymają dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. – W bieżącym roku, byłoby dobrze, aby te listy były – wyjątkowo - zatwierdzane dla poszczególnych województw, w zależności od tego które województwa będą przygotowane – proponował Jacek Bregman ze Związku Gmin Wiejskich RP. – Im szybciej ogłosimy przetargi, tym więcej środków z budżetu państwa i samorządów będziemy mogli w bieżącym roku jeszcze wykorzystać – dodawał. Jacek Bregman poinformował o tym, że samorządy niepokoi kwestia związana ze zmianami na listach podstawowych ustalanych przez wojewodów.  – Takie sytuacje miały miejsce przy naborze wrześniowym, jeszcze w ramach „starego funduszu”, gdzie część samorządów nie czekając już na ostateczną decyzję, rozpoczęła inwestycje. Niestety te listy zatwierdzone przez premiera różniły się w kilku przypadkach od list zatwierdzonych przez wojewodów.(…) Prosimy o większe zaufanie do wojewodów.

Zarówno minister Elżbieta Witek, jak i Paweł Szerefnaker obiecali pomóc w przyspieszeniu zakończenia procedury przydzielania środków na drogi.

Ochrona przeciwpożarowa

Negatywną opinię strony samorządowej otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mogą spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Powodem jest niezrozumiałe dla samorządowców stawianie wysokich wymogów przeciwpożarowych odpadom znajdujących się na składowiskach odpadów w porównaniu ogólnych przepisów przeciwpożarowych, co powoduje, że do materiałów o podobnych właściwościach przechowywanych w innych miejscach stawiane są łagodniejsze reżimy.

- Nie możemy przyjąć do wiadomości sytuacji, w której wymagania w stosunku do przechowywania makulatury są znacznie wyższe niż wymagania dotyczące pełnowartościowego papieru albo wymagania dotyczące innych opadów są znacznie wyższe niż wymagania dotyczące tych samych materiałów tylko pełnowartościowych. Opiniujemy ten projekt negatywnie – mówił Andrzej Porawski, sekretarz strony Samorządowej Komisji Wspólnej.

Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP zwracał także uwagę na to, że wejście w życie przepisów zwiększy koszty gospodarki odpadami.

Z OFE na IKE bez rekompensaty

Negatywną opinię strona samorządowa wydała projektowi ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Andrzej Porawski tłumaczył, że kierunek zmian w systemie zabezpieczeń emerytalnych zaproponowanych przez rząd jest pozytywny. Jednakże w przypadku tego konkretnego projektu nie przewidziano rekompensaty ubytków finansowych dla JST, jakie wynikają z wprowadzenia tego projektu.

Podobny los spotkał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (PIT). Tutaj także opinia strony samorządowej była negatywna ze względów finansowych, przy jednoczesnym poparciu kierunku proponowanych przez projektodawców zmian.

Kolejne posiedzenie plenarne Komisji obędzie się 17 lipca br.. W porządku obrad znaleźć się ma debata na temat finansów JST.

Projekty z opinią pozytywną

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.
 5. Projekt „Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2018 r. na rzecz realizacji postanowień Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
 6. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Brzózki.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Ceranowskie.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzwonecznik w Kisielanach.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołobórz.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Czernik.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Strzebla Błotna w Zielonce.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Kazuńskie.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Knyszyńskie.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska Wzgórz Sokulskich.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Słupi.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerwona Woda pod Babilonem.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Brdy i Chociny.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Duży Okoń.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sieradowicka.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wierzejewska.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Żyznów.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bieńkowo.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Budwity.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy koło Pasłęka.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Markowo.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jonkowo-Warkały.
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy na Pojezierzu Ełckim.
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Swajnie.
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja koło Promna.
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Trzebielino.
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify Poddębskie.
 41. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczodrowo.
 42. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bezlist koło Gniewowa.
 43. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Księże w Lipuszu.
 44. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Walaszczyki w Częstochowie.
 45. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poczesna koło Częstochowy.
 46. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białej Nidy.
 47. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej Nidy.
 48. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Mierzawy.
 49. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mierzawy.
 50. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kras Staszowski.
 51. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gaj.
 52. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Pilicy.
 53. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamiennej.
 54. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolności.
 55. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mętne.
 56. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Masłowiczki.
 57. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sporysz.
 58. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zielenina.
 59. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Szczyry.
 60. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad jeziorami Zduńskim i Szpegawskim.
 61. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Guzy.
 62. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Dymno.
 63. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kąg.
 64. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karwickie Źródliska.
 65. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify.
 66. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubieszynek.
 67. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Zęblewskie.
 68. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mikołajki Pomorskie.
 69. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Brda – projekty z punktów.
 70. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borzyszkowska.
 71. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Prokowo.
 72. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Dłużnicy.
 73. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Bukowiec.
 74. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wielki Klincz.
 75. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztumskie Pole.
 76. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Huta Dolna.
 77. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta.
 78. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pomlewo.
 79. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego.
 80. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Choczewskie.
 81. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Kistowskie.
 82. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny.
 83. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Rzurzycy.
 84. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeźnicka Węgorza.
 85. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Grabowej.
 86. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli.
 87. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Parsęty.
 88. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Szczecineckie.
 89. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kemy Rymańskie.
 90. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Goleniowska.
 91. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Police-Kanały.
 92. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wolin i Uznam.
 93. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Radwi, Chocieli i Chotli.
 94. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Piławy.

Na zespoły trafią następujące projekty:

 1. Projekt Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawy.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.
 5. Aktualizacja Programu Rozwoju Sportu do roku 2020.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie  podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie  organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.
 13. Projekt rozporządzana Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
 15. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Opinia negatywna:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mogą spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
 2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (PIT).
Sob., 29 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska