Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego fotolia.pl

Kluczowy dokument programowy dla polityki regionalnej, jakim jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, doczekała się ostatecznego projektu. Trafił on do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Zapisy dokumentu omawialiśmy już w naszym dzienniku, m.in. tutaj. Zakończyły się konsultacje publiczne dokumentu. Resort rozwoju przedstawił podsumowujący je raport i opisał wprowadzone w wyniku konsultacji korekty w dokumencie.

  • W odniesieniu do Obszarów Strategicznej Interwencji zniesiony został w dokumencie podział na OSI obligatoryjne i fakultatywne. Wskazane jednak zostały OSI z punktu widzenia realizacji krajowej polityki regionalnej (miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze i obszary zagrożone trwałą marginalizacją), które powinny zostać wyraźniej zauważone na poziomie krajowym, m.in. w krajowych zintegrowanych strategiach rozwoju (na poziomie diagnozy i działań), jak i regionalnym;
  • W kwestii zasięgu Programu 2020+ zostały przedstawione możliwe warianty jego wdrażania, a decyzja co do wyboru wariantu zostanie podjęta na etapie pracy nad koncepcją programu i programowaniem interwencji z polityki spójności na lata 2021-2027;
  • W odniesieniu do zakresu wsparcia programu Polska Wschodnia+ wprowadzono zapisy o działaniu ukierunkowanym na wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności w ujęciu subregionalnym. Będzie to interwencja komplementarna i uzupełniająca do spójnościowego wsparcia oferowanego w ramach Program 2020+;
  • Uzupełniono zapisy w zakresie działań skierowanych do miast różnej wielkości, w tym również największych aglomeracji, wskazano na wykorzystanie pozytywnych doświadczeń wsparcia w formule ZIT;
  • Kontrakt programowy i kontrakt sektorowy - pozostawiono rozwiązanie w zaproponowanej podczas konsultacji formule i nie została uwzględniona propozycja utrzymania formuły jednego kontraktu terytorialnego na województwo. Kontrakt programowy to mechanizm uzgodnień pomiędzy rządem a samorządem województwa stanowiący zobowiązanie stron do realizacji zadań w ramach programu operacyjnego służącego realizacji umowy partnerstwa. Kontrakt sektorowy jest natomiast mechanizmem niezwiązanym ze środkami UE, który może być wykorzystany do uzgadniania realizacji wybranych sektorowych programów rozwoju w zakresie interwencji ukierunkowanej terytorialnie w regionach;
  • Uwzględniono różne możliwości wykorzystania rozwiązań oraz udziału samorządu województwa w porozumieniu terytorialnym. Jednoznacznie określona została rola i znaczenie samorządu województwa w przygotowaniu i realizacji porozumienia terytorialnego. Ponadto, zgodzono się z argumentami, że przy konstruowaniu zakresu danego porozumienia terytorialnego powinny być uwzględnione ustalenia lokalnych dokumentów strategicznych oraz zachowana zgodności ze strategią rozwoju województwa;
  • Doprecyzowane zostały zapisy dotyczące Regionalnych Funduszy Rozwoju, zwłaszcza ich roli w zarządzaniu środkami podlegającymi ponownemu użyciu jako zwrotne wsparcie finansowe.

Dokument KSRR 2030 opiniowany będzie na poniedziałkowym posiedzeniu zespołu ds. infrastruktury i rozwoju, a następnie na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zaplanowanym na 29 maja. 

Czw., 16 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża