Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe rozporządzenie ws. egzaminów na prawo jazdy

Nowe rozporządzenie ws. egzaminów na prawo jazdy fotolia.pl

Do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania skierowano datowany na 3 kwietnia 2019 r. projekt nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Z czego wynikają zmiany?

Podstawowy powód to wejście w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która dokonała m.in. zmiany brzmienia art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami stanowiącego podstawę prawną obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Przedmiotowa zmiana polega na wykreśleniu z delegacji ustawowej zawartej w art. 66 ust. 1 pkt 8, tj. dot. obowiązku ogłoszenia wzoru pieczęci egzaminatora.

Doprecyzowanie wymagań

W projekcie wprowadzono szereg przepisów dotyczących wymagań stawianych na egzaminie państwowym. Między innymi – ze względu na wątpliwości interpretacyjne i związane z tym różne traktowanie osób egzaminowanych w różnych ośrodkach egzaminowania – dodano przepis § 10 ust. 2 pkt 5 doprecyzowujący konieczność przedłożenia zaświadczenia o szkoleniu uzupełniającym przez osoby, które chcą mieć przeprowadzony egzamin pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym odbywały to szkolenie. Ponadto mając na względzie wątpliwości dotyczące ważności części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy zdanego przez osobę przystępującą do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, a następnie po uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu, po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami osoby przystępujące ponownie do egzaminu jako osoby nieposiadające już uprawnień – wprowadzono przepis ust. 4 wskazujący, że osoba po cofnięciu uprawnień traktowana jest jak osoba po raz pierwszy przystępująca do egzaminu, czyli osoba, która ponownie musi uzyskać pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.

Sztywne limity dla egzaminatorów w WORD-ach

Projektodawcy stwierdzają, że w pracy zatrudnionych egzaminatorów często obserwuje się wywieranie na nich różnego rodzaju presji w kierunku osiągnięcia wyższej zdawalności i określonej wysokiej wydajności (np. przeprowadzenie 14 egzaminów praktycznych w ciągu 8 godzin). Działania takie są w opinii resortu wysoce nieakceptowalne społecznie ze względu na brak transparentności procesu egzaminowania i mają jednocześnie wpływ na jakość przeprowadzanego egzaminu, a także wiążą się z przyzwoleniem na nierealizowanie niektórych zadań egzaminacyjnych lub ich pobieżne realizowanie. W związku z powyższym zaproponowano zmianę polegającą na wprowadzeniu ograniczenia (§ 13 ust. 4) polegającego na zakazie przeprowadzania przez egzaminatora więcej niż 8 części praktycznych egzaminów w ciągu dnia, pracy więcej niż 8 godzin dziennie w charakterze egzaminatora oraz przeprowadzania więcej niż 1 części praktycznej egzaminu w ciągu godziny. Rozwiązanie to w założeniu ma pozwolić egzaminatorom na przeprowadzanie egzaminów bez nacisków na zwiększenie zdawalności czy wydajności, dając tym samym czas na spokojne i obiektywne przeprowadzanie egzaminów dla każdej osoby egzaminowanej. Ma także pozwolić na wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu dla każdej osoby egzaminowanej, co ograniczy stres przed egzaminem. Przyczyni się to do poprawy komfortu osób egzaminowanych, co powinno przełożyć się na poprawę wyników egzaminów. Rozwiązanie to pociągnie za sobą wzrost kosztów utrzymania egzaminatorów przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, ponieważ dla zapewnienia odpowiedniej ilości egzaminów w ciągu dnia będzie wymagane zatrudnienie dodatkowych egzaminatorów. Z analizy danych statystycznych wynika, że wzrost ten będzie wynosił około 3 dodatkowych egzaminatorów na WORD, czyli około 150 nowych egzaminatorów w skali kraju.

Planowany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień 1 lipca 2019 r., a w przypadku przepisów wymagających od podmiotów odpowiedniego przygotowania na 1 stycznia 2020 roku.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Sob., 4 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel