Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ocena nauczyciela w szkołach artystycznych

Ocena nauczyciela w szkołach artystycznych fotolia.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli. Jego wydanie, podobnie jak w przypadku nowej regulacji MEN, wymogła modyfikacja podstawy prawnej, tj. art. 6a Karty nauczyciela, poprzez nowelizację ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wchodzącą w życie z tym zakresie 1 września br. Widać, że rozporządzenie resortu kultury zostało napisane na wzór rozporządzenia resortu edukacji.

Kryteria obecnie

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu MKiDN kwestia kryteriów oceny pracy nauczyciela uregulowana jest poprzez odniesienie do podstawy prawnej, tj. głównie art. 6 Karty nauczyciela (oraz art. 42 ust. 2) oraz poprzez wypisanie w ust. 3 art. 2 konkretnych kryteriów. Są nimi: 1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach; 2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela: uzyskiwane wyniki w pracy, uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach sekcji, wydziałów lub zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpracę z rodzicami; 3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym lub działalności artystycznej; 4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb; 5) kulturę osobistą oraz przestrzeganie porządku pracy: punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji.

Kryteria po nowemu

W nowym rozporządzeniu resort kultury, podobnie jak resort edukacji, proponuje katalogi kryteriów oceny dla każdego stopnia awansu zawodowego: nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego.

Dla przykładu, dla nauczyciela stażysty są to:

 1. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2. prawidłowość realizacji innych zadań wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;
 3. przestrzeganie kultury osobistej, porządku pracy oraz poprawności językowej podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 4. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunku nauki, wychowania i opieki
 5. znajomość praw dziecka, (…) ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
 6. wspierania każdego ucznia w jego rozwoju oraz tworzenia warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
 7. kształtowania u ucznia szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej , patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;
 8. współpracę z innymi nauczycielami;
 9. przestrzeganie przepisów prawa w zakresie funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;
 10. poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
 11. wykorzystywane prowadzonej przez nauczyciela działalności artystycznej w pracy dydaktycznej i innych działaniach podejmowanych na rzecz szkoły.

Wagi kryteriów w rozporządzeniu, wskaźniki w regulaminie

Oceny pracy, tj. poziomu spełnienia wszystkich kryteriów, przełożony ma dokonywać „z zastosowaniem wskaźników (…) określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 6a ust. 14 Katy nauczyciela”. Poziomy spełnienia kryteriów dla kolejnych ocen ustawiono tak samo jak w rozporządzeniu MEN. Aby otrzymać ocenę wyróżniającą stopień spełnienia kryteriów powinien wynosić co najmniej 95 proc., i dalej odpowiednio: dla oceny bardzo dobrej - co najmniej 80 proc., dla oceny dobrej co najmniej 55 proc. Poniżej 55 proc. nauczyciel otrzyma ocenę negatywną.

Ocena dyrektora

W rozporządzeniu zaproponowano katalog kryteriów oceny pracy dyrektora, identycznych jak w rozporządzeniu MEN. Na 15 kryteriów oceny dyrektora 13 oceni nadzór pedagogiczny, 2 organ prowadzący, który oceni dyrektora pod kątem „prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł” oraz „prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy”.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Dokument będzie przedmiotem opinii Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pt., 3 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża