Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Inne formy wychowania przedszkolnego – będzie zmiana rozporządzenia

Inne formy wychowania przedszkolnego – będzie zmiana rozporządzenia fotolia.pl

Organy prowadzące inne niż przedszkola i oddziały przedszkolne formy wychowania przedszkolnego będą miały 3 lata na dostosowanie się do nowych wymogów jakie przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Szereg planowanych zmian dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W stosunku od obecnego obowiązujących przepisów w projekcie dookreślono, że  w przypadku, gdy lokal zajmowany przez inna formę wychowania przedszkolnego nie spełnia wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ZL II lub rozwiązań zamiennych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej lokal powinien:

  • znajdować się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowić zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia punktu lub zespołu;
  • znajdować się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej.

W projekcie rozporządzenia określono także, że przejście ewakuacyjne  z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi zewnętrznych, prowadzi przez nie więcej niż 2 pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie, w którym przebywają dzieci i posiada długość nieprzekraczającą:

  1. 20 m lub
  2. 40 m, w przypadku przejścia prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa dzieci, określono, że okładziny sufitów oraz sufity podwieszone muszą  być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

W związku z pojawieniem się na rynku gaśnic proszkowych ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego, które nie spełniają norm przeciwpożarowych (są nieskuteczne podczas gaszenia ognia), dookreślono, że lokal  zajmowany przez inną formę wychowania przedszkolnego ma być wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A.

W celu uniknięcia sytuacji, w których inne formy wychowania przedszkolnego są umieszczane w budynkach tymczasowych, a także inwentarskich lub produkcyjno-magazynowych, dodano, że w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu muszą być spełnione wymagania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal i te drogi się znajdują, a w szczególności nie występują w tym lokalu ani na tych drogach warunki będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.

Ponadto dookreślono, że drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.

Dalej dodano, że w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne punkty i zespoły, ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3, zgodnie z przepisami o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Proponowane rozwiązanie zapewni lepsze warunki do sprawnej ewakuacji dzieci w przypadku sytuacji zagrożenia, a jednocześnie uniemożliwi tworzenie pod nazwą np. punktu przedszkolnego, faktycznych kilkuoddziałowych przedszkoli.

Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych ma zostać wprowadzony został przepis określający, że przy określaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej innych niż ZL II należy stosować definicje i pojęcia określone w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących budynków. Dotyczy to m. in. takich definicji i pojęć jak: strefa pożarowa, przejście ewakuacyjne, droga ewakuacyjna, kategoria zagrożenia ludzi.

W § 5 projektu dookreślono obowiązek nauczycieli do przeprowadzenia diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole -  dotyczy on wszystkich dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a także dzieci 5-letnich, które mogą rozpocząć edukację szkolną w wieku 6 lat, jednak wyłącznie na wniosek rodziców. W obecnie obowiązujących przepisach wymagania dotyczące przeprowadzenia diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole były bardzo ogólnikowe, co spotykało się z krytyka środowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego. W projekcie rozporządzenia proponuje się, by diagnoza dla 5-latków była przeprowadzana tylko na wniosek rodziców.

W § 6 ust. 1 projektu wprost dookreślono, że wychowaniem przedszkolnym punkcie lub zespole można objąć nie więcej niż 25 dzieci. Z pozostałych przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia wynikało, że punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego nie mogą liczyć więcej niż 25 dzieci, jednak w praktyce próbowano omijać ten przepis, głownie w kontekście bardziej liberalnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wprowadzenie powyższego przepisu uniemożliwi tworzenie pod nazwą np. punktu przedszkolnego, faktycznych kilkuoddziałowych przedszkoli.

Pozostawiono natomiast dotychczasową regulację, dopuszczającą prowadzenie zajęć w punkcie lub zespole w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Oznacza to, że przy generalnej zasadzie, że punkt lub zespół nie  może liczyć więcej niż 25 dzieci, ze względów organizacyjnych lub programowych zajęcia mogą być prowadzone np. w dwóch grupach 12-osobowych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Sob., 19 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel