Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zaplanowano je na środę, 29 maja 2019 roku. Porządek obrad kształtuje się następująco:

1. Sprawy różne:

a. Kwestia cen energii – informacja Ministerstwa Energii dotycząca spotkania resortu z przedstawicielami Komisji Europejskiej w dniu 27 maja 2019 r.,

b. Sytuacja pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej (Informacja MZ i MRPiPS),

c. Wskazanie członków ze strony samorządowej KWRiST do Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej,

d. Wniosek MZ dot. zgody na upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,

e. Wniosek MZ dot. zgody na upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych,

f. Wniosek MF dot. zgody na upoważnienie zespołu ds. systemu finansów publicznych do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych,

g. Wniosek MF dot. zgody na upoważnienie zespołu ds. systemu finansów publicznych do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UA 45);

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Główny Urząd Statystyczny);

3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie koordynatorów delegowanych w dziale sprawy wewnętrzne;

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy;

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy;

7. Projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start” (UD 517) (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej);

8. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

9. Projekt uchwały Rady Ministrów uchylającej uchwałę nr 80 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej); 

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (MZ 689);

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (MZ 747);

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie;

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej;

14. Projekt rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej;

15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;

16. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych (Ministerstwo Edukacji Narodowej);

17. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji;

18. Projekt rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (UD 879);

19. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);

20. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (RD 426) (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);

21. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim;

22. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Ministerstwo Środowiska);

23. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (UD464) (Ministerstwo Środowiska);

24. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (UD438) (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);

25. Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);

26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);

27. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);

28. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;

29. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Pt., 24 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel