Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rada nie może wyznaczyć Prezydentowi kierunków w postaci wprowadzenia czasowego zakazu wjeżdżania samochodów ciężarowych

Rada nie może wyznaczyć Prezydentowi kierunków w postaci wprowadzenia czasowego zakazu wjeżdżania samochodów ciężarowych fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przychylił się do poglądu Wojewody Małopolskiego, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunków działania dotyczących wprowadzenia czasowego zakazu wjeżdżania do miasta, na ulicach znajdujących się na obszarze konkretnej dzielnicy, samochodów ciężarowych o masie całkowitej większej niż 12 ton.

W pierwszej kolejności Sąd przypomniał o tym, że podejmowane przez radę gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwały nie mogą wkraczać w zakres kompetencji należnych ustawowo wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), gdyż naruszałoby to ustawowy podział kompetencji pomiędzy organami gminy. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 u.s.g. do zadań wójta należy w szczególności określanie sposobu wykonywania uchwał rady gminy, tj. określenie przez organ wykonawczy sposobu wykonania uchwały rady obejmować może wskazanie środków finansowych i rzeczowych koniecznych do wykonania uchwały, ustalenie harmonogramu jej realizacji, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały lub poszczególnych jej elementów itp. A zatem do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy podejmowanie decyzji przez kogo, w jakich terminach i za pomocą jakich środków oraz w jakim trybie mają być realizowane zadania wynikające z uchwały rady – wskazał WSA. Sąd podkreślił, że na podstawie tego upoważnienia ustawowego rada gminy nie może nakazywać organowi wykonawczemu stosowania konkretnych rozwiązań prawnych ani też narzucać sposobu załatwienia konkretnej sprawy.

Wojewódzki Sąd podniósł także, że zgodnie z art. 30 i 31 u.s.g. organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz wykonuje zadania gminy określone przepisami prawa, natomiast zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Dodatkowo WSA podkreślił, że analiza zastosowania określonego rozwiązania w organizacji ruchu podejmowana jest przez organ zarządzający ruchem na podstawie § 2 ust. 1 pkt g rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Działania w zakresie zarządzania ruchem realizowane są przez podejmowanie czynności operacyjno-technicznych, w szczególności nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności, a w związku z tym podejmowane przez radę gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwały nie mogą wkraczać wprost w zakres realizacji celów i zadań mieszczących się w ramach kompetencji poszczególnych organów gminy – orzekł Sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2020 r., III SA/Kr 365/20

Źródło: CBOSA

Sob., 18 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel