Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nie można wymienić nieważnego prawa jazdy krajowego

Nie można wymienić nieważnego prawa jazdy krajowego fotolia.pl

W sprawie rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 5 marca 2020 r. (III SA/Gd 515/19) prezydent wydał decyzję o odmowie uwzględnienia wniosku strony o wymianę kazachskiego prawa jazdy kat. B, które utraciło ważność.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję prezydenta, dlatego też zainteresowana złożyła skargę do sądu administracyjnego.

Jak wskazał Sąd zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (u.k.p.) dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest:

pkt 1 – wydane w kraju:

a) prawo jazdy

b) pozwolenie wojskowe

c) międzynarodowe prawo jazdy;

pkt 2 – wydane za granicą:

a) międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.;

b) krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Stosownie zaś do art. 14 ust. 1 u.k.p. osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu. Warunek ten nie dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wydane skarżącej w Kazachstanie prawo jazdy kat. B spełniało wynikającą z art. 4 ust. 1 pkt 2b cyt. ustawy definicję dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem i było dokumentem będącym "krajowym prawo jazdy" o którym mowa w Konwencji o ruchu drogowym z 1968 r. podpisanej przez Polskę, jak i Kazachstan.

Dokument ten nie był jednak dokumentem ważnym. Okoliczność ta zgodnie z wynikającą z art. 14 ust. 1 cyt. ustawy zasadą wzajemności wyłącza możliwość otrzymania przez skarżącą od polskiego organu administracji publicznej nowego dokumentu prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowi art. 14 ust. 2a cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem krajowe prawo jazdy wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego termin ważności upłynął, a osoba posiadająca to prawo jazdy spełnia warunek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy, podlega wymianie na zasadach określonych w ust. 14 ust. 1 cyt. ustawy, po potwierdzeniu danych zamieszczonych w oryginale dokumentu przez właściwy organ tego państwa, który go wydał oraz dostarczeniu przez osobę wnioskującą o wymianę prawa jazdy dokumentów umożliwiających przedłużenie terminu ważności prawa jazdy.

Jak zatem wynika z art. 14 ust. 1 i 2a cyt. ustawy, możliwość wymiany nieważnego prawa jazdy krajowego, bez konieczności odbycia w Polsce ponownego kursu na prawo jazdy i zdania egzaminu w tym zakresie, ograniczona została tylko do dokumentów wydanych przez określone państwa. Kazachstan, w którym wydano objęte wnioskiem skarżącej prawo jazdy, nie jest natomiast członkiem Unii Europejskiej, członkiem Konfederacji Szwajcarskiej ani też członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jak wskazał Sąd organy prawidłowo zatem odmówiły wymiany prawa jazdy skarżącej tylko z uwagi na to, że wydany w Kazachstanie dokument stwierdzający nabycie przez nią uprawnień do kierowania pojazdami utracił swoją ważność w 2015 r.

Źródło: CBOSA

Pt., 22 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka