Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Elektroniczne przekazanie listy uczestników kursu na prawo jazdy

Elektroniczne przekazanie listy uczestników kursu na prawo jazdy fotolia.pl

W realiach sprawy rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (wyrok z 20 lutego 2020 r., III SA/Po 809/19) Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) zmierzało do wykazania zaistnienia przesłanki z art. 45 ust. 1 pkt 3ustawy o kierujących pojazdami (u.k.p.) - "rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców" - w zw. z ust. 2 pkt 2 tego artykułu - "wielokrotne nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 u.k.p." (lista uczestników kursu oraz informacja o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu) - wydając decyzję o zakazie wykonywania przez skarżącego działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców (art. 45 ust. 1 u.k.p.).

Jak wskazał Sąd skoro to organ ze wskazanej przesłanki wyciąga niekorzystne dla skarżącego konsekwencje prawne, na nim spoczywa także ciężar udowodnienia istotnych w tym względzie okoliczności faktycznych. Ciążąca na organie powinność zbadania wszystkich okoliczności faktycznych istotnych w sprawie nie może wprawdzie usprawiedliwić bierności zainteresowanej strony i nie zwalnia skarżącego z obowiązku współdziałania z organem w wyjaśnieniu sprawy (art. 7 k.p.a.), jednak jeżeli w sprawie tej pozostają wątpliwości, to nie mogą one być tłumaczone na niekorzyść strony (por. art. 81a § 1 k.p.a.). Wszelkie wątpliwości powinny być przez organ administracji publicznej - stosownie do art. 7 oraz art. 77 § 1 k.p.a. - wyjaśnione, poprzez po pierwsze, wyczerpujące zebranie materiału dowodowego, po drugie, jego wyczerpujące rozpatrzenie.

Pomimo powstania spornej kwestii dotyczącej przekazania przez skarżącego stosownych informacji do Starosty drogą elektroniczną, SKO poprzestało jedynie na wezwaniu skarżącego do przedłożenia w tym względzie stosownego dowodu. SKO zignorowało już odpowiedź, jaką w tym względzie otrzymało od skarżącego, a z której to odpowiedzi wynika, iż przekazanie tych informacji odbyło się za pośrednictwem Portalu (...), lecz portal ten - ze względów technicznych - nie udostępnia możliwości wydrukowania potwierdzenia zgłoszenia kursanta. Pomimo wynikającej z odpowiedzi skarżącego obiektywnej przeszkody do przedstawienia wymaganego przez SKO materiału dowodowego, organ ten nie podjął ani czynności zmierzających do przeprowadzenia weryfikacji, czy przeszkoda ów faktycznie istnieje, ani nie podał skarżącemu, w jaki inny sposób - poza akcentowanym także w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wydrukiem - mógłby on wykazać się prawdziwością swych twierdzeń. Ponadto, SKO pomimo dostrzeżenia możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego także przez osoby, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia (art. 50 ust. 2 pkt 5 u.k.p.), nie odniosło tego stanu prawnego do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy, nie dokonując zwłaszcza weryfikacji, czy w sprawie tej osoby, co do których przekazanie informacji zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 1 u.k.p. jest kwestionowane, rzeczywiście takim zaświadczeniem dysponowały, przedkładając je celem przystąpienia do egzaminu państwowego.

Wobec powyższego Sąd stwierdził, że ponownie rozpoznając sprawę SKO musi podjąć dalsze ustalenia faktyczne zmierzające do wyjaśnienia po pierwsze, czy Portal (...) faktycznie uniemożliwia wydrukowanie przez skarżącego potwierdzenia przekazania informacji z art. 27 ust. 1 pkt 1 u.k.p., a jeżeli tak jest, to organ podejmie inne czynności zmierzające do wyjaśnienia tej okoliczności, dokonując, czy to oględzin profilu skarżącego w Portalu (...), czy to wzywając skarżącego do przedstawienia innego niż wydruk materiału dowodowego wykazującego powyższe okoliczności. Jeżeli powyższe nie doprowadzi do wyjaśnienia wszelkich istotnych wątpliwości w sprawie organ zobligowany będzie do ustalenia, czy osoby - których dotyczyć miały informacje z art. 27 ust. 1 pkt 1 u.k.p. - faktycznie przystąpiły do egzaminu państwowego przedstawiając zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia.

Źródło: CBOSA

Pt., 20 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka