Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rejestracja pojazdu a dawny właściciel

Rejestracja pojazdu a dawny właściciel fotolia.pl

W dowodzie rejestracyjnym ujawniony był poprzedni właściciel pojazdu, a nie zbywca, od którego pojazd nabyła Strona chcąca go zarejestrować. Jak zatem powinna udowodnić przeniesienie własności pojazdu? Taki przypadek analizował niedawno WSA w Gdańsku.

W sprawie Prezydent Miasta, działając na podstawie m.in. art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym w drodze decyzji odmówił Stronie rejestracji pojazdu. W uzasadnieniu organ wskazał, że Strona do wniosku o rejestrację pojazdu przedłożyła m.in.: dowód rejestracyjny, kserokopię faktury wystawioną na sprzedającego A. Sp. z o.o. i kupującego B. Sp. z o.o., oryginał faktury VAT, oryginał oświadczenia wydanego w dniu 16 stycznia 2018 r. przez A. Sp. z o.o. Strona została wezwana do uzupełnienia braku formalnego, poprzez dostarczenie oryginału faktury pośredniej potwierdzającej nabycie tego pojazdu. Dowodu takiego nie dostarczono. Pełnomocnik Strony oświadczył w toku postępowania, iż w jego ocenie dokumentacja przedstawiona do rejestracji pojazdu jest wystarczająca.

Strona złożyła skargę od decyzji Prezydenta i SKO, zarzucając naruszenie art. 72 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jej zdaniem zbyt daleko idący był wymóg przedstawienia oryginału faktury pośredniej na okoliczność nabycia pojazdu. Oryginał oświadczenia A. Sp. z o.o. jest bowiem dowodem przeniesienia własności pojazdu na rzecz B. Sp. z o.o.

WSA w Gdańsku skargę uznał za zasadną. Przywołał § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, wedle którego dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z dokumentów wymienionych w tym przepisie.

Tym samym Sąd stwierdził, że nie można podzielić stanowiska reprezentowanego przez organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji co do tego, że dowodem własności pojazdu może być umowa sprzedaży czy faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu. Ponadto odnosząc się w tym miejscu do treści nałożonego na Stronę zobowiązania WSA wskazał, że § 6 ust. 2 rozporządzenia stanowi, iż dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu, a więc nie tylko faktura której oryginał skarżący miał przedłożyć. Może to być każdy inny dokument, który potwierdza przeniesienie prawa własności. Przy czym powinny to być, jak podniosły słusznie organy, oryginały dokumentów.

W okolicznościach niniejszej sprawy, zdaniem Sądu, przedłożone przez Stronę dokumenty stanowiły dowód własności pojazdu. Oczywiście, sama kopia faktury z dnia 21 czerwca 2011 r. wystawiona przez sprzedającego – A. Sp. z o.o. rzecz kupującego – B. Sp. z o.o., nie mogłaby stanowić takiego dowodu oraz stanowić podstawę do zarejestrowania pojazdu. Podobnie, jak i sam oryginał oświadczenia z dnia 26 stycznia 2018 r. A. Sp. z o.o. Jednak dowód w postaci kopii faktury wystawionej w dniu 21 czerwca 2011 r. przez sprzedającego A. Sp. z o.o. na rzecz kupującego B. Sp. z o.o. należało ocenić poprzez pryzmat oryginału oświadczenia z dnia 16 stycznia 2018 r. złożonego przez A. Sp. z o.o., które bezpośrednio odnosi się do treści wystawionej przez ten podmiot faktury, dokumentującej sprzedaż przez niego pojazdu w dniu 21 czerwca 2011 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2019 r., III SA/Gd 960/18

Źródło: CBOSA

Pt., 19 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel