Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pas zieleni – decyzja ZRID

Pas zieleni – decyzja ZRID fotolia.pl

Działka dotychczasowych właścicieli, a teraz Skarżących, objęta zakresem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowi w ich opinii ochronę istniejącego sadu i ogrodu przed negatywnymi oddziaływaniami komunikacyjnymi, a przejęcie tej nieruchomości przez Miasto i przeznaczenie na pas zieleni pod postacią trawnika jest nieuzasadnione potrzebami utrzymania oraz funkcjonowania przebudowywanej drogi. Czy na pewno?

Wojewoda wypowiadając się w tej kwestii wyjaśnił, iż to inwestor (Miasto) jest kreatorem miejsca, sposobu i kształtu realizacji inwestycji, natomiast organ orzekający wyznacza dopuszczalne prawem granice tej kreacji, poprzez dokonywanie oceny prawnej, kończącej się aktem władztwa publicznego, zakreślającego te granice. Zadaniem organu jest bowiem sprawdzenie, czy wyznaczone przez wnioskodawcę linie rozgraniczające pas drogowy oraz zaproponowane rozwiązania techniczne odpowiadają woli ustawodawcy wyrażonej w innych regulacjach prawnych, mających znaczenie dla wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda zaznaczył przy tym, że liniowy charakter inwestycji drogowych dyktuje w sposób naturalny pewne rozstrzygnięcia, w szczególności co do wyboru nieruchomości objętych decyzją i – w następstwie jej wydania – wywłaszczonych.

Szczegółowa analiza zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta projektu budowlanego wykazała zdaniem Wojewody, iż na działce przewiduje się budowę skarpy, trawnik oraz pas zieleni wysokiej. Wzdłuż nowo projektowanej drogi (w tym na spornej działce) zaplanowano nasadzenia drzew liściastych (lipy drobnolistnej – odmiany wyselekcjonowanej dla klimatu miejskiego), które będą stanowić uzupełnienie istniejącego przydrożnego drzewostanu. W związku z tym Wojewoda stwierdził, że z uwagi na pełnioną funkcję, zgodną z właściwymi przepisami, zaprojektowany pas zieleni stanowi element pasa drogowego, dlatego też włączenie przedmiotowej działki w pas drogowy należy uznać za prawnie uzasadnione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odnosząc się do kwestii pozbawienia Skarżących prawa własności zaznaczył, że w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej orzekający w tej sprawie organ nie posiada kompetencji do ingerowania, poprzez wyznaczanie, korygowanie, czy zmianę w proponowany kształt i przebieg inwestycji drogowej. Co więcej, niedopuszczalna jest również ocena racjonalności i słuszności koncepcji przedstawionej przez inwestora. Z przepisów specustawy drogowej wynika bowiem jednoznacznie, że to inwestor decyduje o przebiegu trasy oraz najkorzystniejszych, z jego punktu widzenia, rozwiązaniach lokalizacyjnych i techniczno-organizacyjnych. Podkreślenia przy tym wymaga, że ustawodawca nie nałożył na inwestora obowiązku rozważenia i przedstawienia alternatywnych rozwiązań i wariantów przebiegu drogi, co w konsekwencji oznacza, iż organ rozpoznający wniosek dokonuje jedynie sprawdzenia, czy spełnia on ustawowe wymogi: jest kompletny, inwestor uzyskał stosowne uzgodnienia, opinie i zezwolenia – oraz czy przedłożony projekt jest zgodny z ustawą i dotyczy dróg publicznych. Pozytywna ocena w tym zakresie nie pozwala organom na inne rozstrzygnięcie niż wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przedstawionej w badanym wniosku. Tym samym celem realizacji inwestycji nie można było uniknąć włączenia przedmiotowej działki w pas drogowy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2019 r., II SA/Gd 506/18

Źródło: CBOSA

Sob., 9 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel