Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Informacje nt. dróg jako informacja publiczna

Informacje nt. dróg jako informacja publiczna fotolia.pl

Należy pamiętać nie tylko o tym, że drogi publiczne, do których zaliczają się także drogi gminne, spełniają istotny cel ogólnospołeczny, jakim jest możliwość swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego, ale także stanowią one mienie samorządowe. W związku z czym dane na ich temat zawsze będą stanowiły informację publiczną – fragmentem uzasadnienia można podsumować orzeczenie WSA we Wrocławiu dotyczące bezczynności Wójta w przedmiocie udzielenia informacji publicznej na temat dróg gminnych. 

Wnioskiem z dnia 12 lutego 2018 r. Wnioskodawcy zwrócili się do Wójta o udostępnienie informacji publicznej poprzez:

  • wskazanie dróg (wraz z ich oznaczeniem) zarządzanych przez Wójta, na których znajdują się znaki drogowe ograniczające tonaż do 3,5 tony;
  • przedłożenie kopii umów zawartych przez Gminę z wykonawcami każdej z dróg, na których znajdują się znaki drogowe ograniczające tonaż do 3,5 tony oraz wskazanie trybu wyboru wykonawców;
  • wskazanie parametrów technicznych każdej z dróg (rodzaj nawierzchni, rodzaj podbudowy, rodzaj kruszywa we wszystkich warstwach nawierzchni, metody wykonywania nasypów, rok budowy), na których znajdują się znaki drogowe ograniczające tonaż do 3,5 tony, a w szczególności warunków uzasadniających ograniczenie tonażu do 3,5 tony;
  • wskazanie obszarów na terenie Gminy, na których znajdują się drogi zarządzane przez Wójta z ograniczeniem tonażu do 3,5 tony oraz wpływu ograniczenia tonażu na środowisko na każdym z tych obszarów;
  • wskazanie, czy ograniczenie tonażu na drogach, o których mowa na wstępie, ulegało zmianie od czasu ich postania do dnia wpłynięcia niniejszego wniosku (np. z 7,5 tony do 3,5 tony), jeżeli tak to kiedy i z jakiej przyczyny;
  • wskazanie, czy na drogach, o których mowa na wstępie, obowiązują szczególne regulacje w zakresie ograniczenia tonażu (np. zakaz nie obowiązuje określonych podmiotów) wraz z podstawą prawną;
  • wskazanie planowanych ograniczeń tonażu na drogach zarządzanych przez Wójta.

W odpowiedzi organ poinformował Wnioskodawców o przetworzonym charakterze żądanych informacji oraz wezwał ich do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przy pozyskaniu oczekiwanych danych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie podzieliło jednak poglądu Wójta.

W toku ponownego rozpatrzenia sprawy Wójt – pismem z czerwca 2018 r. – poinformował Wnioskodawców o tym, że zasadniczo nie jest w posiadaniu żądanych informacji, albowiem nie ma obowiązku prowadzenia rejestru/ewidencji w tej sprawie. Ponadto nie jest w posiadaniu umów zawartych przez gminę z wykonawcami dróg z uwagi na obowiązek wybrakowania dokumentacji technicznej – do której dołączana jest umowa z wykonawcami – oznaczonej klasyfikacją archiwalną B5. Wójt wskazał równocześnie, że nie planuje się ograniczenia tonażu na drogach przez niego zarządzanych. Wnioskodawcy skierowali do WSA we Wrocławiu skargę na jego bezczynność.

W ocenie Sądu powyższe stanowisko Wójta, o którego treści Wnioskodawcy zostali powiadomieni pismem z czerwca 2018 r., nie może zostać uznane za prawidłowe. Jak zauważył Sąd, podmiot zobowiązany pełni funkcję zarządcy dróg gminnych. Stąd też winien on dysponować kompletną dokumentacją techniczną tych dróg, pierwotną bądź sporządzoną w trakcie ich użytkowania, aby móc skutecznie wykonywać ciążące na nim obowiązki, tak przecież istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa kierujących oraz innych uczestników ruchu drogowego. Żądane zatem dane na temat parametrów technicznych dróg gminnych winny znajdować się w posiadaniu Wójta.

Także i informacje o umieszczonych na drogach gminnych znakach drogowych, w tym o wprowadzonych ograniczeniach wjazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 tony, według Sądu winny być w dyspozycji organu. I choć organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych, uprawnionym do wprowadzenia ograniczenia tonażu, jest co do zasady starosta (art. 10 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym), to w toku postępowania zmierzającego do wprowadzenia określonej organizacji ruchu, polegającej m.in. na umieszczeniu konkretnych znaków drogowych, a także na etapie realizacji postanowień zapadłych w jego toku, zarządca drogi uzyskuje informacje o miejscu posadowienia znaku.

W odniesieniu zaś zarówno do kwestii nieudostępnienia danych technicznych dróg, jak i posadowionych na nich znakach, z uwagi na brak stosownego rejestru bądź ewidencji WSA wskazał, że przedmiotem zapytania Wnioskodawców nie było pozyskanie informacji o prowadzonym w tym zakresie rejestrze bądź ewidencji. Interesowały ich bowiem określone informacje o drogach zarządzanych przez Wójta, niezależnie od tego czy organ prowadził jakiś ich rejestr, czy też nie.

Według Wojewódzkiego Sądu organ nie udzielił również wyczerpującej odpowiedzi w zakresie punktu wniosku dot. umów z wykonawcami dróg. Nie wynika z niej bowiem – jak zasadnie zauważają to Wnioskodawcy – że organ nie dysponuje umowami z wykonawcami dróg, ale jedynie, że dokumentacja ta ma taką a nie inną klasyfikację archiwalną i podlega wybrakowaniu. Organ nie wskazał jednak, że została ona już wybrakowana, ani nie przedstawił bliższych informacji na ten temat, co przecież jest kluczową przesłanką przy stwierdzeniu, że podmiot zobowiązany nie posiada już zawnioskowanych dokumentów.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2019 r., IV SAB/Wr 208/18

Źródło: CBOSA

Sob., 2 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel