Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ograniczenia w funkcjonowaniu oświaty od 19 października - opublikowano rozporządzenie

Ograniczenia w funkcjonowaniu oświaty od 19 października - opublikowano rozporządzenie fotolia.pl

16 października br. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W myśl powołanego aktu:

1) od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym, określonych w wykazie stanowiącym załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W tym przypadku (strefa czerwona) zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny ustalony sposób, za wyjątkiem zajęć opisanych poniżej.

W szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach i centrach zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:

  • zajęć praktycznych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  • praktyk zawodowych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  • staży uczniowskich – mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia.

2) od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze żółtym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Ograniczenie to  polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że:

  • co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, placówce lub centrum oraz
  • nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób.

Dyrektor szkoły, placówki lub centrum ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym mowa powyżej, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia na oba przewidziane sposoby.

W tym przypadku (strefa żółta) w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach i centrach zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:

  • zajęć praktycznych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia;
  • praktyk zawodowych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia;
  • staży uczniowskich – mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia.

Zawarto także ogólne zastrzeżenie, że zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i staże uczniowskie, zarówno w przypadku strefy czerwonej jak i żółtej mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Powyższe ograniczenia funkcjonowania szkół, placówek i centrów nie dotyczą:
1) szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkół specjalnych przysposabiających do pracy;
2) internatów;
3) uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Sob., 17 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka