Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ograniczeniu funkcjonowania oświaty od 18 maja br.

Zmiany w ograniczeniu funkcjonowania oświaty od 18 maja br. fotolia.pl

14 maja br. minister edukacji narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek wskazanych w rozporządzeniu zostało przedłużone do 7 czerwca z następującymi wyjątkami:

  • od 18 maja br. ograniczenie nie dotyczy już wszystkich placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania kolegiów pracowników służb społecznych a tylko domów wczasów dziecięcych;
  • od 25 maja br. ograniczenie nie będzie obejmowało specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych a jedynie szkoły specjalne funkcjonujące w tych ośrodkach;
  • od 25 maja br. ograniczenie nie będzie obejmowało szkół podstawowych w zakresie klas I–III oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej.

Jak jednak wskazano w nowelizacji w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej. Natomiast do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W powyższym przypadku, zgodnie z dodanymi w par. 3 ust. 3a i 3b dyrektor zapewnia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub w inny sposób. 

Dodatkowo zmieniono zakres przedmiotowy czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w następujący sposób:

  • od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszczono możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia;
  • od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;
  • od dnia 22 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszczono możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w szkole, w szczególności uczniów, którzy korzystają z konsultacji, o których mowa powyżej. 

Z tą nowelizacją można zapoznać się tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087101.pdf

Natomiast w nowelizacji rozporządzenia  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 również z 14 maja br. uszczegółowiono, że szkoły podstawowe w zakresie klas I–III oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego odbywa się w formie ustalonej przez dyrektora szkoły. Dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas tych szkół.

Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności opiekuńczo- -wychowawczej prowadzą wychowawcy świetlic szkolnych. Natomiast zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności opiekuńczo- -wychowawczej mogą również prowadzić inni nauczyciele zatrudnieni w tej szkole lub zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, z tym że w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć zleca się nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania.

Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności dydaktycznej prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach.

Powyżej opisane zajęcia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy – Karta Nauczyciela

Wskazano także, że to dyrektor odpowiada za organizację konsultacji dla uczniów, o których mowa powyżej, w tym w szczególności ustala formę tych konsultacji, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także przekazuje uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji.

Treść drugiej nowelizacji dostępna tutaj.

Sob., 16 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka