Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przy jakim organie działa komisja dyscyplinarna I stopnia?

Przy jakim organie działa komisja dyscyplinarna I stopnia? fotolia.pl

Zgodnie z treścią art. 85o ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, oraz po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu.

Dla ustalenia daty początkowej biegu terminu przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej konieczne jest zatem ustalenie desygnatu pojęcia "organu, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji". Analiza obowiązujących w tym zakresie przepisów nie pozostawia wątpliwości, że organem tym jest odpowiednio wojewoda, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a Karty Nauczyciela w sprawach dyscyplinarnych nauczyciela orzeka w pierwszej instancji komisja dyscyplinarna przy wojewodzie właściwa dla nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie województwa. Stosownie do art. 78 ust. 2 Karty Nauczyciela członków komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej powołuje, odwołuje oraz ustala ich liczbę, w drodze zarządzenia, odpowiednio wojewoda, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wobec jednoznacznych wyników wykładni językowej określenia "organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji" nieuprawnione są próby innej interpretacji tego terminu.

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2019 r. III APa 7/19, Lex

Sob., 29 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka