Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co na najbliższym zespole ds. edukacji KWRiST?

Co na najbliższym zespole ds. edukacji KWRiST? fotolia.pl

Ministerstwu edukacji znowu "rozsypał się worek" z projektami rozporządzeń. Na najbliższe posiedzenie zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wyznaczone na wtorek 6 sierpnia, resort przygotował ich prawie dwadzieścia. Wśród nich kluczowym wydaje się propozycja nowelizacji rozporządzenia o sposobie podziału części oświatowej subwencji. Piszemy o nim osobno. Pozostałe projekty można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza grupa to projekty związane z wdrożeniem konsekwencji czerwcowej nowelizacji Karty Nauczyciela w konsekwencji kwietniowego porozumienia rządu z nauczycielską Solidarnością:

 • projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;
 • projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej;
 • projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
 • projekt rozporządzenia w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego;
 • projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;
 • projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Pozostałe projekty MEN skierowane do zaopiniowania:

 • Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 • Projekt rozporządzenie w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 • Projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • Projekt rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia;
 • Projekt rozporządzenia w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego;
 • Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • Projekt rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych;
 • Projekt rozporządzenia w sprawie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;
 • Projekt rozporządzenia w sprawie warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, artystycznej;
 • Projekt rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
 • Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego;
 • Projekt rozporządzenia w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego, oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół.
Pt., 2 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża