Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przypadki szczególnie uzasadnione naprawdę szczególne

Przypadki szczególnie uzasadnione naprawdę szczególne fotolia.pl

„Przypadki szczególnie uzasadnione”, o których stanowi art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego, dot. odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, są wąsko ujmowane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym – jako sytuacje, w których doszło do rażących uchybień niepozwalających na dalsze zajmowanie stanowiska, zatem prowadzących do konieczności natychmiastowego odsunięcia osoby pełniącej funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej od pracy na tym stanowisku w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia. To zasadnicza konkluzja wyroku WSA w Opolu.

Skarżący uchwałą Zarządu Powiatu został odwołany z funkcji dyrektora szkoły. W ocenie organu prowadzącego, zaistniały uzasadnione przesłanki do jego odwołania ze względu na ustalenia oraz wyniki kontroli przeprowadzonej przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej. Organ podał, że w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z niedopełnieniem obowiązków nadzorczych dyrektora w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Organ prowadzący, mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości w pracy, uznał za konieczne odwołanie go ze stanowiska dyrektora, bowiem dalsze pełnienie funkcji może prowadzić do destabilizacji funkcjonowania placówki oraz zagraża interesowi publicznemu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał jednak rację Skarżącemu – i stwierdził nieważność uchwały Zarządu Powiatu. Jak wskazał Sąd, art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego ze względu na charakter i konsekwencje z niego wynikające musi być stosowany wyjątkowo – tj. „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”, który to zwrot należy interpretować przy zastosowaniu metody wykładni zawężającej. Związane jest to z objęciem nauczycieli szczególnymi regulacjami związanymi m.in. z gwarancjami dla stabilności zatrudnienia. Zatem, wszelkie akty niweczące te gwarancje muszą być szczególnie i rygorystycznie traktowane. O wystąpieniu takich przypadków można więc mówić tylko wówczas, gdy konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie wykonywania przez dyrektora funkcji, bowiem dalsze jej wykonywanie godziłoby w interes szkoły, powodowałoby destabilizację w jej funkcjonowaniu w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub stanowiłoby zagrożenie dla interesu publicznego.

WSA podkreślił, że ustawodawca w przepisie posłużył się słowem „może”, co oznacza, że orzeczenie o odwołaniu ze stanowiska oparte jest na uznaniu administracyjnym, które nie może być dowolne i musi zostać uzasadnione, w którym przedstawione muszą być okoliczności spełniające przesłankę „przypadku szczególnie uzasadnionego”.

W ocenie Sądu negatywna ocena działalności dyrektora szkoły przez organ prowadzący w zakresie gospodarki finansowej lub inne zaniedbania dotyczące organizacji pracy, nie mieszczą się w zawartym w powołanym przepisie pojęciu „szczególnie uzasadnionych przypadków” i nie uzasadniają odwołania dyrektora w omawianym trybie. Według WSA powód zwolnienia musi wynikać z okoliczności nagłych, które będą miały miejsce „tu i teraz”. Chodzi o takie zachowania, w wyniku których nie ulega wątpliwości, że dyrektor utracił zdolność wykonywania powierzonej mu funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji w realizacji spoczywających na nim obowiązków. Za przyczyny „szczególnie uzasadnione” Naczelny Sąd Administracyjny uznaje na przykład: kradzież alkoholu w sklepie, błędy organizacyjne, które postawiły placówkę w stan zagrożenia likwidacją, poniżanie, upokarzanie i ignorowanie pracownika oraz wykorzystanie pracowników do przeprowadzenia remontu w mieszkaniu dyrektora, zatrudnienie przez dyrektora swojej siostry w szkole.

Wojewódzki Sąd wskazał, że nawet gdyby się zgodzić z organem prowadzącym, iż w okresie sprawowania funkcji dyrektora szkoły dopuścił się on wszystkich uchybień zarzucanych mu przez Zarząd Powiatu w uzasadnieniu skarżonej uchwały, to i tak nie można przyjąć, że którekolwiek z tych naruszeń lub wszystkie one łącznie stanowią przypadek szczególnie uzasadniony w rozumieniu komentowanego przepisu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 października 2018 r., II SA/Op 333/18

Źródło: CBOSA

Pt., 1 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel