Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli – projekt MEN

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli – projekt MEN fotolia.pl

Do konsultacji publicznych skierowany został "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli".

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), zgodnie z którym, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego, warunki wynagrodzenia jego członków, niebędących pracownikami kuratorium oświaty oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację.

Przepisami art. 184 ustawy – Prawo oświatowe, zobowiązano publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli do uzyskania akredytacji. Akredytacja będzie potwierdzać jakość oferowanych usług przez placówki doskonalenia nauczycieli.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego, warunki wynagrodzenia jego członków, niebędących pracownikami kuratorium oświaty oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację.

Szczegółowe warunki określone w projektowanym rozporządzeniu niezbędne do uzyskania akredytacji dotyczą zarówno już funkcjonujących placówek doskonalenia nauczycieli, jak i – w zakresie określonym ustawą – nowo tworzonych placówek doskonalenia nauczycieli. 

Rozporządzenie wskazuje ponadto dokumenty, które placówka doskonalenia nauczycieli będzie zobowiązana złożyć wraz z wnioskiem dyrektora placówki o uzyskanie akredytacji lub wstępnej akredytacji i zadania przewodniczącego zespołu akredytacyjnego. Rozporządzenie zobowiązuje zespół akredytacyjny do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej w przypadku ubiegania się placówki o akredytację (wizyta akredytacyjna nie będzie wymagana w przypadku nowo tworzonej placówki doskonalenia ubiegającej się o wstępną akredytację). W rozporządzeniu został określony także sposób formułowania przez zespół akredytacyjny oceny działalności placówki doskonalenia nauczycieli, która będzie podstawą do wydania przez kuratora oświaty decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania albo cofnięciu akredytacji (wstępnej akredytacji). Określono nim także, że wysokości wynagrodzenia jednego członka zespołu akredytacyjnego nie może przekraczać 50% wysokości opłaty wniesionej przez placówkę doskonalenia ubiegającą się o akredytację.

Koszt postępowań akredytacyjnych pokrywany będzie ze środków wnoszonych przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację.

Jak stanowią przepisy art. 184 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytacje wnoszą opłatę, z której są zwolnione placówki prowadzące całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie. Zgodnie z projektowanymi przepisami rozporządzenia opłata ta będzie wnoszona na rachunek bankowy dochodów budżetu państwa wskazany przez kuratora oświaty. Opłata stanowi kwotę 1000 zł waloryzowaną corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Pt., 6 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska