Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz - czyli jakie?

Zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz - czyli jakie? fotolia.pl

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła zmiany m.in. do art. 42 ustawy – Karta Nauczyciela.  

W powołanym przepisie dodano ust. 7b, który wejdzie w życie 1 września 2018 r.  Stanowi on delegację dla Ministra Edukacji Narodowej do wydania rozporządzenia, określającego wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w lp. Ili ust. 7 pkt 3 lit. b, uwzględniając zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek.

W projekcie określono wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli:

1) poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, został określony w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 11 ustawy – Karta Nauczyciela;

2) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, jest ustalany na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy – Karta Nauczyciela.

W obecnym stanie prawnym brak jest regulacji określającej, jakie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, są realizowane w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przez nauczycieli  poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach. Jak wskazali projektodawcy określenie wykazu ww. zajęć wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek działających w systemie oświaty, organy prowadzące oraz samych nauczycieli. Wskazanie zadań realizowanych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ma zagwarantować, że we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach w ramach tych godzin tzw. nauczyciele-specjaliści będą prowadzili tego samego rodzaju zajęcia.

1. Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

Wskazano, że w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizują badania i działania diagnostyczne dzieci i młodzieży, udzielają bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, prowadzą działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, a także działania
z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, uczestniczą w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci
i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, udzielają nauczycielom pomocy
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, a także – w przypadku tych poradni, w których utworzono zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – prowadzą zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Nauczyciele
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzą również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

2. Nauczyciele: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni i doradcy zawodowi, zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i placówkach,
z wyjątkiem nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych

W projektowanym rozporządzeniu wskazano, że w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, szkole lub placówce na stanowisku: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, prowadzą badania i działania diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży, udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, uczestniczą w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym oraz prowadzą działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

Wśród zajęć realizowanych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wskazano również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia te realizują nauczyciele wchodzący w skład zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zorganizowanych w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli w danej jednostce systemu oświaty taki zespół został utworzony.

W ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ww. nauczycieli uwzględniono również realizację zajęć i specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

W przypadku nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,  zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych wskazano ponadto, że w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzą oni także zajęcia z wychowankami, które są zapewniane przez ww. ośrodki.

W ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przewiduje się również obowiązek realizowania zajęć i działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Projekt rozporządzenie będzie przedmiotem obrad najbliższego Zespołu ds. Edukacji KWRiST.

Sob., 2 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka