Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wstępne propozycje kryteriów oceny pracy nauczyciela/dyrektora

Wstępne propozycje kryteriów oceny pracy nauczyciela/dyrektora fotolia.pl

28 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Statusu zawodowego pracowników oświaty, na którym omówiono kwestię oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało propozycje rozwiązań w tym zakresie.

Przypomniano, że na poziomie ustawowym uregulowane są ogólne kryteria odnoszące się do obowiązków nauczycieli i dyrektorów. Kolejno w rozporządzeniu znajdą się szczegółowe kryteria oceny odrębne dla każdego stopnia awansu zawodowego oraz tryb ustalania oceny poziomu spełnienia kryterium ostatecznej oceny. Natomiast w regulaminach określających wskaźniki oceny pracy nauczyciela czy tez dyrektora należy wyszczególnić wskaźniki czyli katalog zachowań i czynności odnoszących się do konkretnego kryterium z rozporządzenia.

MEN przedstawiło szczegółową propozycję kryteriów oceny.

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Art. 6 pkt 1 KN

 1. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
  • zna i realizuje podstawę programową - zadania szkoły oraz cele, treści i warunki realizacji
  • dokonuje wyboru metod form i środków adekwatnych do zaplanowanych celów i treści
  • poprawnie organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy (czas, elementy zajęć)
 2. dbałość o bezpieczeństwo uczniów
  • stosuje obowiązujące w szkole procedury dotyczące  bezpieczeństwa
  • respektuje prawa dziecka i prawa ucznia
  • realizuje zapisy programu wychowawczo– profilaktycznego  w zakresie bezpieczeństwa

Art. 6 pkt 2 KN i Art. 5 PO

wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i z poszanowaniem ich godności osobistej:

 •  diagnozuje potrzeby i możliwości psychofizyczne ucznia i grupy
 •  podejmuje działania adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości (indywidualizacja, zajęcia pozalekcyjne, pomoc socjalna)
 •  stosuje motywujący sposób oceniania  – udziela informacji zwrotnych

Art. 6 pkt 3 KN

współpraca z innymi nauczycielami:

 • uczestniczy w pracach zespołów wewnątrzszkolnych
 • uczestniczy w zajęciach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
 • bierze udział w pracach rady pedagogicznej

Art. 6 pkt 3a KN

poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych  z wykonywaną pracą:

 • określa swoje mocne i słabe strony
 • podejmuje działania związane z doskonaleniem warsztatu pracy
 • uczestniczy w WDN

Art. 6 pkt 4 KN

współpraca z rodzicami

 • utrzymuje kontakt z rodzicami
 • podejmuje działania celem wsparcia rodzica
 • pozyskuje rodziców do współpracy

Art. 6 pkt 5 KN

kształtowanie u uczniów postaw obywatelskich i prospołecznych oraz szacunku do drugiego człowieka, w tym przez własny przykład nauczyciela

 • podczas prowadzonych zajęć promuje wartości społeczno-obywatelskie
 • włącza się w prace koła wolontariatu/ działania wolontariackie
 • uzyskuje pozytywne efekty w pracy wychowawczej
 • powadzi zajęcia w atmosferze szacunku do każdego ucznia

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Art. 6 pkt 1 KN

planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych:

 • smodzielnie planuje, organizuje i prowadzi proces dydaktyczny
 • dostosowuje metody aktywizujące do potrzeb i możliwości uczniów
 • wykorzystuje narzędzia multimedialne

Art. 6 pkt 2 KN

diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem

 • dobiera adekwatne narzędzia diagnostyczne
 • diagnozuje na podstawie różnych źródeł informacji
 • wykorzystuje wyniki diagnozowania w planowaniu pracy z uczniem

Art. 6 pkt 3 KN

analizowanie efektów swojej pracy i wykorzystywanie wniosków do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów swojej pracy

 • dokonuje ewaluacji własnej pracy
 • uwzględnia wnioski z ewaluacji w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej
 • wdrażane wnioski przyczyniają się do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy

Art. 6 pkt 3a KN

wykorzystywanie w codziennej pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły

 • modyfikuje dotychczasowe działania w oparciu o wiedzę zdobytą w ramach doskonalenia zawodowego
 • dzieli się zdobytą wiedzą (w ramach WDN, zespołów)
 • upowszechnia efekty pracy wynikające z zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej w ramach doskonalenia

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Art. 6 pkt 1 KN

podejmowanie działań innowacyjnych w planowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • podejmuje innowacyjne rozwiązania w zakresie dydaktyki
 • wprowadza nowe metody, formy, środki dydaktyczne wspierające rozwój ucznia
 • realizuje nowatorskie, efektywne działania wychowawcze

Art. 6 pkt 2 KN

pobudzanie inicjatyw uczniów poprzez inspirowanie ich do działań widocznych na forum szkoły  i pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad tymi inicjatywami

 • zachęca uczniów do udziału w konkursach turniejach, olimpiadach, zawodach, uroczystościach, akcjach i innych przedsięwzięciach
 • wspiera uczniów w realizacji działań na forum szkoły i pozaszkolnym
 • monitoruje  przebieg  i efekty działań uczniów

Art. 6 pkt 3 KN

prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych

 • planuje, prowadzi i omawia zajęcia otwarte dla innych nauczycieli
 • planuje, prowadzi i omawia zajęcia otwarte dla rodziców
 • upowszechnia wnioski z zajęć otwartych

Art. 6 pkt 3a KN

wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zdobytych w toku doskonalenia zawodowego do podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły

 • praktycznie wykorzystuje nabytą wiedzę  i umiejętności we własnej pracy
 • dzieli się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas doskonalenia zawodowego
 • uzyskuje pozytywne efekty w pracy własnej i szkoły w wyniku wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności

Art. 6 pkt 1 KN

realizowanie powierzonych funkcji lub dodatkowych zadań wynikających z potrzeb szkoły

 • planuje pracę w ramach powierzonej funkcji lub zadania
 • organizuje własną pracę lub pracę zespołu
 • dokonuje ewaluacji pracy i upowszechnia jej wyniki

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Art. 6 pkt 3 KN

 1. ewaluacja własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej, a także utrzymywanie efektów tej pracy na wysokim poziomie
  • analizuje własne działania i wyciąga wnioski doskonalące
  • modyfikuje działania w sposób adekwatny do ustalonych wniosków
  • uzyskuje wysokie wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 2. upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych
  • upowszechnia dobre praktyki w różnorodny sposób
  • upowszechnia własne dobre praktyki
  • wspiera innych nauczycieli w ich pracy zawodowej (służenie radą i pomocą)

Art. 6 pkt 1 KN

 1. inicjowanie i realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych poszerzających zakres działań szkoły wynikających z jej potrzeb
  • podejmuje działania charakteryzujące się różnorodnością form
  • podejmuje działania adekwatne do potrzeb szkoły
  • wdrożenie działań podejmowanych przez nauczyciela skutkuje podniesieniem jakości pracy szkoły

Spełnianie co najmniej dwóch z poniższych czterech kryteriów, obejmujących:   

Art. 6 pkt 1 KN

 1. 1) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, profilaktycznych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, z uwzględnieniem potrzeb uczniów:
  • przeprowadza diagnozę potrzeb uczniów, której wyniki stanowią podstawę do opracowania programu
  • wykazuje się umiejętnością opracowywania i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań programowych dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz profilaktycznych

Art. 6 pkt 2 KN

 1. współpracę z podmiotami pozaszkolnymi działającymi na rzecz ucznia
  • wdraża rozwiązania programowe skutkujące pozytywnymi efektami dla uczniów i przyczyniające się do podniesienia jakości pracy szkoły
  • wykorzystuje w pracy z uczniem zasoby instytucji wspierających rozwój dziecka

Art. 6 pkt 3 KN

 1. dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego poprzez opracowanie autorskiej publikacji naukowej,  przeprowadzanie i analizowanie badań naukowych z zakresu oświaty oraz wykorzystywanie wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy szkoły
  • opracował podręcznik, artykuł, materiał metodyczny we współpracy z instytucją naukową lub pod jej patronatem
  • współpracuje z instytucją naukową w zakresie prowadzenia badań z zakresu oświaty i wykorzystuje tę współpracę we własnej pracy/pracy szkoły

Art. 6 pkt 3

 1. przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub realizowanych zadań związanych z oświatą poza szkołą oraz wykorzystywanie wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły:
  • sporządza arkusz autoewaluacji pracy i opracowuje wnioski i rekomendacje
  • wdraża rekomendacje skutkujące podniesieniem jakości pracy szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania lub opieki

KRYTERIA OCENY PRACY DYREKTORA SZKOŁY

art. 68 ust. 1 pkt 1  i ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe

organizowanie pracy szkoły zgodnie ze statutem, arkuszem organizacji  i wewnętrznymi uregulowaniami

 • opracowuje arkusz organizacji szkoły zgodnie z przepisami prawa
 • na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć (organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych) zgodnie z przepisami prawa
 • zasięga opinii nauczycieli, uczniów i rodziców na temat pracy szkoły

art. 68 ust. 1 pkt 1  i ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe

prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej

 • prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • prowadzi szkolenia rady pedagogicznej, dotyczące zmian w przepisach prawa oświatowego w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

art. 68 ust. 1 pkt 1  i ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe

współdziałanie z organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy tymi organami

 • współdziała z wszystkimi organami szkoły zgodnie z przepisami prawa z poszanowaniem kompetencji tych organów
 • zasięga opinii organów szkoły zgodnie z kompetencjami w sprawach określonych przepisami prawa
 • dba o właściwy przepływ informacji pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, uczniami oraz rodzicami

art. 68 ust. 1 pkt 1  ustawy – Prawo oświatowe

dbanie o rozwój własnych kompetencji przywódczych

 • bierze udział w doskonaleniu z zakresu zarządzania
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w zarządzaniu szkołą
 • dzieli się dobrymi praktykami w zakresie zarządzania

art. 68 ust. 1 pkt 1  ustawy – Prawo oświatowe

współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi szkołami oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły

 • upowszechnia osiągnięcia szkoły w środowisku lokalnym
 • tworzy ofertę edukacyjną zgodną z potrzebami edukacyjnymi środowiska lokalnego
 • podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego

art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe

realizacja nadzoru pedagogicznego

 • opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami prawa
 • przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
 • wykorzystuje wyniki nadzoru pedagogicznego do doskonalenia jakości pracy szkoły

art. 7 ust. 2 pkt 5 i 6 KN  i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe

tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz bezpiecznych warunków pobytu uczniów oraz nauczycieli w szkole i poza nią

 • dba o bazę szkoły i jej wyposażenie
 • zabezpiecza środki dydaktyczne umożliwiające realizację przyjętych programów nauczania i wychowania,  w szczególności dostęp do komputerów, Internetu i programów multimedialnych
 • organizuje pracę szkoły zgodnie z przepisami bhp

art. 68 ust. 1 pkt 3 i 11 ustawy - Prawo oświatowe i art. 7 ust. 2 pkt 1 KN

podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych

 • rozpoznaje problemy i potrzeby wychowawcze oraz opiekuńcze uczniów
 • wdraża i realizuje program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
 • wykorzystuje wnioski z analizy realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w celu modyfikowania organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy - Prawo oświatowe

zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz udzielanie pomocy socjalnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej

 • zapewnia i kontroluje realizację przez nauczycieli zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • organizuje w szkole zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • zapewnia realizację nauczania indywidualnego uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo oświatowe

podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych na terenie szkoły

 • organizuje na terenie szkoły odbywanie praktyk pedagogicznych
 • nadzoruje realizację praktyk pedagogicznych

art. 7 ust. 2 pkt 1 KN  i art. 68 ust . 1 pkt 9 ustawy - Prawo oświatowe

opracowywanie i wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły

 • przydziela nauczycielom zajęcia zgodnie z ich kwalifikacjami oraz organizuje doraźne zastępstwa w sposób zapewniający realizację podstawy programowej
 • diagnozuje osiągnięcia edukacyjne uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych oraz wyników sprawdzianów i egzaminów
 • na podstawie diagnozy osiągnięć edukacyjnych uczniów analizuje uzyskane wyniki, formułuje wnioski i wdraża je do dalszej pracy
 • tworzy warunki do podejmowania działań innowacyjnych o charakterze organizacyjnym, metodycznym lub programowym na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły

art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe i art. 7 ust. 2 pkt 2 KN

planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej oraz realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły

 • planuje i organizuje zebrania rady pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa
 • przestrzega kompetencji rady pedagogicznej
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady szkoły podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących

art. 7 ust. 2 pkt 3 KN

czuwanie nad respektowaniem praw ucznia i upowszechnianie wiedzy o tych prawach oraz respektowanie w szkole uprawnień samorządu uczniowskiego

 • umożliwia działanie organów samorządu szkoły zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonym regulaminem
 • zasięga opinii samorządu uczniowskiego i uwzględnia je w sprawach dotyczących życia szkoły
 • dba, aby stosunki interpersonalne w szkole były budowane na zasadzie poszanowania godności, praw i obowiązków wszystkich członków społeczności szkolnej

art. 7 ust. 2 pkt 4 KN

wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań oraz zapewnienie pomocy w ich doskonaleniu zawodowym

 • rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
 • planuje i organizuje doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli, uwzględniając kompetencje rady pedagogicznej w tym zakresie
 • motywuje i wspiera nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego

art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe

prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł

 • terminowo sporządza projekt planu finansowego szkoły i przedstawia organowi prowadzącemu
 • przestrzega zasady opiniowania planu finansowego przez radę szkoły/radę pedagogiczną
 • dokonuje wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, zgodnie z potrzebami szkoły

art. 68 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe

prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, w tym dokonywania oceny ich pracy

 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami prawa
 • zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków/czynności
 • przestrzega czasu pracy nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
 • opracowuje regulaminy (m.in. pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wynagradzania) zgodnie z przepisami prawa
Sob., 3 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka