Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji fotolia.pl

14 lutego br. Zespół ds. Edukacji KWRiST pozytywnie zaopiniował 6 projektów aktów prawnych.

Lista jest następująca:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego z Programu „Kultura” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2018–2019 (Nr. 141)
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Nr. 140)
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Podczas posiedzenia omawiano także projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Zdecydowano, że projekt nie będzie opiniowany na tym posiedzeniu. Przeprowadzono jedynie dyskusję dot. jego zapisów. Przedstawicielka ZPP poprosiła o wskazanie jaki będzie skutek finansowy. Odpowiedź MEN – sam wzrost wynagrodzenia zasadniczego to skutek w postaci 14 mln. Po dyskusji zdecydowano o skierowaniu do Komisji Wspólnej wniosku o wydanie przez Zespół Edukacji na początku marca opinii wiążącej.

W ramach spraw różnych poruszono kilka zagadnień.

 • Strona samorządowa Zespołu poprosiła, aby zgodnie z praktyką z innych Zespołów projekty na Zespół Edukacji trafiały po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych i żeby nie ograniczać 30-dniowego terminu, wynikającego z ustawy dla KW na wydawanie opinii. Jak odpowiedziała Pani Minister nie ma przepisu, który nakładałby obowiązek przedstawiania Zespołowi projektu po uzgodnieniach i konsultacjach a ograniczenia prawa KW do wydania opinii MEN na pewno nie chce. Resort zapewnił, że jak tylko zostaną wprowadzone istotne zmiany do projektów zaopiniowanych już przez KW, informacja o tych zmianach zostanie przekazana do strony samorządowej Zespołu.
 • Przewodniczący Zespołu poprosił, aby przyjąć praktykę, że tematy do spraw różnych będą zgłaszane co najmniej dzień wcześniej.
 • Przedstawicielka ZPP wyjaśniła kwestię dot. kuratorium świętokrzyskiego poruszoną na poprzednim Zespole. Jak wskazała informacje o przygotowywaniu przez to kuratorium mechanizmu finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy pochodziły ze szkolenia organizowanego przez MISTiA w Krakowie. Ponadto przedstawicielka ZPP podziękowała za pismo dot. ekspertów z komisji egzaminacyjnych na kolejny stopień awansu zawodowego ale poprosiła o sprawdzenie, w których dziedzinach brakuje ekspertów i czy jest to problem ogólnopolski.
 • Przedstawiciel ZMP – poruszył zagadnienie organizowania sportu w szkołach, kwestie finansowania ekspertów w komisjach egzaminacyjnych, zapytał kiedy pojawią się wytyczne dot. organizowana indywidualnej ścieżki kształcenia, ponieważ obecne przepisy powodują chaos. Zwrócił także uwagę, na kwestię decyzji kuratorów w zakresie działań związanych z likwidacją szkół – niektóre decyzje są niezrozumiałe, ponieważ pomimo merytorycznych argumentów kuratorzy wydają decyzje negatywne. Padła także prośbą o przedstawicie szczegółowej kalkulacji podwyżek nauczycielskich.
 • Przedstawicielka UMP poprosiła o poruszenie kwestii rad rodziców. Pani Minister zauważyła, że temat może zostać omówiony ale poprosiła o wyartykułowanie problemów.

Kolejne Zespoły zaplanowano na:

 • 6.02.2018 r. – dodatkowe posiedzenie o godz. 12:00 dotyczące: kryteriów rezerwy, podziału subwencji, podwyżek i projektu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
 • 20.02.2018 o godz. 12:00.
Pt., 16 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka