Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O podziale subwencji na 2018 r. podczas listopadowego Zespołu ds. Edukacji

O podziale subwencji na 2018 r. podczas listopadowego Zespołu ds. Edukacji fotolia.pl

Głównym tematem podczas listopadowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji była kwestia sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018.

Omówienie tego punktu rozpoczął dyrektor Grzegorz Pochopień z MEN, który zaprezentował proponowane zmiany oraz ich skutki finansowe dla samorządów terytorialnych. Odniósł się także do uwag zgłoszonych przez samorządy terytorialne. Wskazał, że resort edukacji napewno uwzględni uwagę dotyczącą wagi na wychowanków internatów i burs. Pierwotnie proponowano zwiększenie wagi z jednoczesną zmianą mechanizmu wyliczenia liczby wychowanków, która jak się okazało byłaby niekorzystna dla samorządów terytorialnych. W związku z powyższym odstąpiono do wprowadzania zmian w zakresie tej wagi.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, który poprosił MEN o informację, jak wyglądałby podział subwencji oświatowej na rok 2018, gdyby nie zostały wprowadzone zmiany w wagach algorytmu zaproponowane przez resort edukacji. Jak wskazał, pojawia się wątpliwość czy zaproponowane modyfikacje wpłyną korzystnie na sytuacje samorządów powiatowych przy podziale środków subwencji.

Ponadto przedstawicielka Związku Powiatów Polskich podkreśliła, jak istotne w ocenie ZPP jest wprowadzenie nowej wagi dedykowanej uczniom korzystającym z nauczania indywidualnego. Jest to postulat, zgłaszany już od kilku lat przez Związek Powiatów Polskich. Strona samorządowa zwróciła także uwagę, że w związku ze zmianami dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które weszły w życie we wrześniu 2017 r. należy w dalszej perspektywie (może w kolejnym roku podczas prac nad algorytmem podziału subwencji) poruszyć tę kwestię. Na skutek tych uwag, MEN przygotuje propozycje nowej wagi na nauczanie indywidualne.

Strona samorządowa była także zgodna w zakresie zagrożeń, które niesie zmiana wag dotyczących kształcenia osób dorosłych. Zmniejszenie wag spowoduje,  że do samorządów trafi z tego tytułu mniej środków. Zgodnie z propozycja Zespołu MEN rozważy przesunięcie środków, o jakie zmniejszą się wspomniane wagi, na kształcenie zawodowe. W tym zakresie po uwadze strony samorządowej resort edukacji rozważy także odstąpienie od zmniejszenia wagi na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Przedstawicielka UMP podniosła także kwestię szkół muzycznych. Jak wskazała zmniejszenie wagi na szkoły nie prowadzące procesu dydaktycznego, a rozwijające pasje dzieci nie jest dobrym rozwiązaniem. Zgodnie z odpowiedzią przedstawiciela MEN zmiana wagi jest wprowadzona na wniosek MKiDN. Wydatki na szkoły artystyczne są kilkadziesiąt razy niższe niż przekazana subwencja, nie można z nich wydzielić tylko szkół muzycznych. Szkoły muzyczne tworzą file, gdzie poziom nauczania jest bardzo niski, tymczasem szkoły te mają konkretne zadania, a nie tylko umuzykalnianie dzieci. 

Głos w dyskusji zabrała także przedstawicielka ZGW RP i zgłosiła wniosek o stworzenie nowej wagi na koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz opiekę nad tymi dziećmi w jego trakcie. Przedstawiciel resortu podkreślił, że utworzenia takiej wagi zabrania ustawa. Drugim postulatem ZGWRP było uwzględnienie algorytmie klas wiejskich do 14 dzieci. Jak wskazała przedstawicielka ZGWRP w coraz większej liczbie gmin pojawia się zmianowość nauczania. W odpowiedzi na ten postulat przedstawiciel MEN zauważył, że od lat jest waga na tego typu sytuacje, by zrekompensować koszty limitu.

Jako ostatni w tym temacie wypowiedział się przedstawiciel ZW RP, który na podstawie przedstawionych przez MEN danych zauważył, że województwa notują największy spadek subwencji. Zawnioskował więc o analizę, czy zmiana wag ma wpływ na to zmniejszenie czy tylko zmniejszone finansowanie szkół policealnych. Wniósł także o wyjaśnienie zróżnicowania wag P 15 oraz P 16 i P 17 dotyczących nauczania języków regionalnych. Jak wskazał przedstawiciel MEN wagi dot. mniejszości narodowych nadal są bardzo korzystne a z analizy finansowej wynika, że winny być jeszcze niższe. Natomiast na spadek wysokości subwencji największy wpływ ma spadek liczby uczniów: gminy – 7%, powiaty grodzkie 2%; ziemskie – 5%; województwa – 6%.

Strona samorządowa podniosła także, że zwiększenie subwencji nie rekompensuje podwyżek nauczycieli i wzrostu liczby etatów. Pojawił się także wniosek formalny, aby projekty algorytmu podziału subwencji oświatowej były przekazywane do konsultacji wcześniej niż dotychczas.

Ministerstwo Edukacji Narodowej do 27 listopada br. zadeklarowało przygotowanie stosownej analizy sytuacji finansowej poszczególnych szczebli samorządów, gdyby nie wprowadzano zaproponowanych zmian. Zostanie także opracowana rekomendacja zmian, które w algorytmie należy wprowadzić po posiedzeniu Zespołu, na które zwracała uwagę strona samorządowa.

Ponadto Zespół pozytywnie zaopiniował następujące projekty aktów prawnych:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
  3. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  4. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  5. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji
  6. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinanso​wanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

 W ramach spraw różnych poruszono następujące zagadnienia:

  • przedstawicielka ZPP zgłosiła problem braku ekspertów z niektórych dziedzin na listach ekspertów prowadzonych przez MEN, zasiadających w komisjach egzaminacyjnych na kolejny stopień awansu zawodowego. Problem ten mają zarówno JST, jak i kuratoria. MEN przeanalizuje tę kwestię z Departamentem Kształcenia Ogólnego i zastanowi się, jak można szybko poprawić sytuację;
  • przedstawicielka MEN zwróciła się o podanie terminu przedstawienia rekomendacji zespołu ekspertów pracujących nad sposobem finansowania kształcenia zawodowego. Pojawia się bowiem dużo wątpliwości i zagrożeń dotyczących tej kwesti, wynikającej szczególnie z braku szczegółowych informacji. Padł także wniosek aby włączyć przedstawicieli JST do tych prac. Jak wyjaśniła Pani Minister Machałek wszelkie informacje zostaną podane w najszybszym możliwym terminie, tak by zmiana mogła wejść w życie w 2019 roku. Wiosną 2018 r. planowany jest Zawodowy Kongres Powiatów, na którym zostaną omówione wypracowane rozwiązania. Ustalono, że zostanie zorganizowane specjalne posiedzenie Zespołu dotyczące szkolenia zawodowego.
  • przedstawicielka UMP zgłosiła wniosek o zrewidowanie programów nauczania fizyki i chemii w klasach 7 i 8, gdyż są one zbyt przeładowane.
Sob., 25 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka