Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Niekompletność wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę

Niekompletność wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę fotolia.pl

Skarżący wniósł sprzeciw od decyzji Wojewody uchylającej decyzję Starosty w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Sąd przyznał rację Skarżącemu – a co za tym idzie także Staroście. Dlaczego?

Jak wynikało z uzasadnienia zakwestionowanej w drodze sprzeciwu decyzji, w ocenie Wojewody organ I instancji nie poświęcił należytej uwagi w ustaleniu i ocenie poprawności złożonego przez inwestora wniosku i projektu budowlanego, a wniosek inwestora inicjujący niniejsze postępowanie powinien być przedmiotem ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Wojewoda uznał przy tym, że organ I instancji dopuścił się istotnego naruszenia art. 7, 77 i 80 k.p.a., przy czym na tym etapie postępowania nie jest możliwe dokonanie przez Wojewodę samodzielnych ustaleń i wyjaśnień wskazanych nieprawidłowości w dokumentacji inwestora, tj. z pominięciem trybu art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego, który ustawodawca zarezerwował tylko dla organu l instancji, gdyż w tej sytuacji organ odwoławczy naruszyłyby również zasadę dwuinstancyjności (art. 15 k.p.a.).

Natomiast według Sądu, dokonana w niniejszej sprawie ocena Wojewody nie uprawniała tego organu do wydania rozstrzygnięcia kasatoryjnego w oparciu o art. 138 § 2 k.p.a. Wojewódzki Sąd przychylił się do poglądu inwestora co do tego, że dostrzeżone w toku kontroli instancyjnej braki we wniosku i projekcie budowlanym – jeżeli wystąpiły – to Wojewoda mógł je zweryfikować we własnym zakresie lub zlecić przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego organowi I instancji w trybie art. 136 k.p.a.

WSA podzielił pogląd inwestora w przedmiocie tego, że nawet gdyby przyjąć, iż – jak uznał Wojewoda – naruszono art. 34 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego i § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, gdyż dokumentacja uznana przez projektanta za konieczną powinna zostać załączona do projektu budowlanego, zaś projekt zagospodarowania terenu nie zawiera pieczęci i podpisu rzeczoznawcy, są to naruszenia, które organ odwoławczy mógł usunąć na podstawie art. 136 § 1 k.p.a., przeprowadzając z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów.

Sąd podkreślił ponadto, że postępowanie, w którym wydano kontrolowaną decyzję Wojewody, zostało zainicjowane wnioskiem inwestora o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. W postępowaniu tym, także na etapie postępowania odwoławczego, zastosowanie znajduje zatem art. 79a k.p.a., w świetle którego, „w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Przepisy art. 10 § 2 i 3 stosuje się. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia tych przesłanek”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 maja 2019 r., II SA/Ol 391/19

Źródło: CBOSA

Sob., 22 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel