Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 wpłynie na kształtowanie polityki rozwoju i budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 wpłynie na kształtowanie polityki rozwoju i budowanie społeczeństwa obywatelskiego fotolia.pl

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020", przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

„Strategia" jest jedną z dziewięciu strategii rozwoju, które wspierają realizację celów określonych w „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju" oraz średniookresowej „Strategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo". Wpisując się w priorytety wyznaczone w „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju", „Strategia" przyczynia się do realizacji celu, jakim jest wzrost społecznego kapitału rozwoju poprzez m.in.: wprowadzanie programu edukacji obywatelskiej, medialnej, kulturalnej i sprzyjającej Kreatywności na wszystkich poziomach edukacji (uczenie się przez całe życie), upraszczanie mechanizmów zrzeszania się ludzi (ograniczenie procedur i obciążeń dla fundacji, stowarzyszeń), zwiększanie obecności kultury w życiu codziennym, modernizację infrastruktury i rozszerzanie ról społecznych instytucji kultury.

Cele „Strategii" są komplementarne z celami określonymi w średniookresowej strategii, zwłaszcza w obszarze dotyczącym sprawnego państwa. Chodzi m.in. o włączanie społeczeństwa w kształtowanie polityki rozwoju i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Dokument jest też spójny ze strategią unijną „Europa 2020", zwłaszcza z tymi wyznaczonymi w obszarze społeczno-ekonomicznym. Chodzi o:

  • inteligentny rozwój – wsparcie kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie, działania na rzecz społeczeństwa cyfrowego, innowacje w sektorze przemysłów kreatywnych,
  • zrównoważony rozwój – zwiększenie konkurencyjności europejskiej turystyki (dostępność obiektów kultury),
  • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – zwiększenie znaczenia potencjału partnerów społecznych i roli dialogu społecznego i przedsięwzięcia na rzecz ekonomii społecznej.

W „Strategii" wskazano na kluczowe znaczenie jakości kapitału społecznego, jako istotnego czynnika rozwoju kraju. Podnoszenie jakości kapitału społecznego, przekładającego się praktycznie na wszystkie obszary ludzkiego działania, oznacza przede wszystkim wzmacnianie wzajemnego zaufania obywateli, zdolności do mobilizacji i łączenia zasobów. Ważnym aspektem projektowanych działań będzie rozwój kreatywności oraz wzmacnia woli współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów. Wyodrębniono cztery obszary kluczowe, w których niezbędna będzie interwencja państwa realizowana w partnerskim współdziałaniu z obywatelami:

  • Postawy i kompetencje społeczne;
  • Współdziałanie i partycypacja społeczna;
  • Komunikacja społeczna;
  • Kultura i kreatywność.

Dla każdego z ww. obszarów przeprowadzono diagnozę oraz wskazano istotę zachodzących procesów i zjawisk. Jest to podstawą do analizy SWOT dla kapitału społecznego w Polsce. Wyznaczono pięć wyzwań rozwojowych: pierwszy jest tożsamy z celem głównym „Strategii", pozostałe są spójne z czterema celami szczegółowymi, takimi jak: budowa społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie mechanizmów partycypacji społecznej, zmiany społeczne i kulturowe związane z nowymi mediami i społeczeństwem sieci, wzmacnianie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym. Określono również ramy realizacyjne i finansowe „Strategii". Koordynację celów szczegółowych powierzono ministrom: edukacji narodowej, ministrowi pracy i polityki społecznej oraz ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, który jest również odpowiedzialny za koordynowanie „Strategii". Przygotowanie i wdrażanie „Strategii" zostało oparte o otwartą metodę koordynacji, uwzględniającą partycypację wszystkich interesariuszy.

Źródło: KPRM

Sob., 30 Mrz. 2013 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka