Zmiana budżetu w trakcie urlopu prezydenta miasta

Zmiana budżetu w trakcie urlopu prezydenta miasta fotolia.pl

Art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym może stanowić podstawę do dekoncentracji przypisanych prezydentowi kompetencji do dokonywania zmian w budżecie. Podstawą powierzenia wykonywania określonych czynności przez prezydenta miasta swojemu zastępcy jest jednoznaczne upoważnienie, nie ma bowiem sporu co do tego, że zastępca nie ma ustawowo uregulowanych kompetencji, za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych wynikających z art. 28g ustawy o samorządzie gminnym. Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 9 grudnia 2021 r. sygn. SA/Rz 875/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie.

Sprawa dotyczyła uchwał Kolegium RIO, którymi stwierdzono nieważność zarządzeń prezydenta miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej, ze względu na podpisanie tych zarządzeń przez zastępcę prezydenta miasta.

W uzasadnieniach uchwał Kolegium RIO podało, że zadanie to z mocy prawa zostało przypisane organowi wykonawczemu gminy a ustawa o finansach publicznych nie przewiduje prawnej możliwości scedowania przez prezydenta miasta uprawnień do dokonywania zmian w budżecie na inne osoby, w tym na zastępcę prezydenta miasta. Miasto zaskarżyło uchwały. Miasto zwróciło uwagę, że zarządzeniem prezydent powierzył zastępcy prowadzenie spraw gminy, w pełnym zakresie kompetencji w przypadku jego nieobecności.

Sąd przyznał samorządowi rację, wskazując, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w odniesieniu do art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym przyjmuje się, że "przepis ten nie wskazuje ani zakresu, ani rodzaju spraw gminy, które mogą być delegowane na zastępcę wójta lub sekretarza gminy, nie zastrzega też żadnych spraw do wyłącznej kompetencji wójta (w powołanym przepisie mowa jest o określonych, a nie tylko niektórych kompetencjach wójta). Powierzenie określonych kompetencji do wykonywania oznacza dekoncentrację kompetencji, wójt może jej dokonać w zakresie swojej właściwości w regulaminie organizacyjnym, zakresie czynności lub odrębnym upoważnieniem. Taka dekoncentracja ma cechy trwałości, nie traci mocy obowiązującej ze zmianą lub brakiem piastuna (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2008 r. - II OSK 1458/08). Z kolei w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 listopada 2015 r. - I SA/Po 1753/15 stwierdzono, że do kategorii spraw przekazanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym będą zaliczać się wszystkie zadania publiczne gminy zastrzeżone wyraźnym przepisem prawa do kompetencji wójta. Przekazane sprawy nie muszą zatem ograniczać się tylko do kwestii związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy, gdyż przepis stanowi szeroko o sprawach gminy.

Sąd zwrócił uwagę, że stanowisko Kolegium RIO nie znajduje oparcia w przepisach i jest nieracjonalne, bo prowadziłoby do braku możliwości wykonywania przez gminę czynności zarządczych w razie nieobecności wójta spowodowanej urlopem lub chorobą trwającą krócej niż 30 dni.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czw., 30 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel