Udostępnienie informacji o spółce wodnej

Udostępnienie informacji o spółce wodnej fotolia.pl

Do Związku Powiatów Polskich wpłynęło ciekawe pytanie dotyczące zasad udostępnienia przez starostę informacji o spółkach wodnych. 

Pytanie: Do starostwa wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie spółek wodnych. Część wniosku budzi wątpliwości. Wątpliwości budziło udostępnienie:

  1. skanów kopii wszystkich dokumentów złożonych do Starosty wraz z wnioskiem o zatwierdzenie statutu i zmian w statucie spółki wodnej,
  2. listy członków spółki wodnej i nazwy miejscowości z jakich pochodzą, bez podawania danych osobowych tj. bez dokładnych adresów, bez nazw ulic i nr domów,
  3. kopii sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych za lata 2015-2021, kopii protokołów z walnego zgromadzenia, wraz z uchwałami i listami obecności z okresu 2015-2021,
  4. kopii wniosków spółki wodnej o przyznanie dotacji z budżetu starostwa w latach 2015-2021 wraz z załącznikami.

Odpowiedź:

W odniesieniu do punktu 1 w mojej ocenie dokumenty złożone wraz z wnioskiem o zatwierdzenie statutu spółki wodnej nie stanowią informacji publicznej. W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, zgodnie z którym „dokument prywatny, skierowany do organu administracji publicznej, nie staje się dokumentem urzędowym tylko dlatego, że został do niego zaadresowany i znajduje się w jego posiadaniu. Dokument prywatny różni się od dokumentu urzędowego tym, że nie jest sporządzony przez organ władzy publicznej i inny organ państwowy (nie pochodzi od organu władzy publicznej lub innego organu państwowego) w zakresie ich działania i niczego w sposób urzędowy nie zaświadcza (art. 244 § 1 k.p.c.) (…) dokument prywatny, skierowany do organu administracji publicznej, nie staje się dokumentem urzędowym tylko dlatego, że został do niego zaadresowany i znajduje się w jego posiadaniu.” (tak przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 sierpnia 2017 r. I OSK 2919/15 CBOSA). Jawny jest „jedynie wynik postępowania administracyjnego w postaci decyzji, jako aktu administracyjnego” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2020 r. I OSK 3307/19 CBOSA).

W odniesieniu do punktu 2, w mojej ocenie żądana informacja również nie jest informacją publiczną. Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne spółki wodne oraz związki wałowe są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. W odniesieniu do statusu spółek wodnych na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie ma bogatego orzecznictwa sądowego, niemniej jednak z uwagi na rolę spółek wodnych oraz fakt, że spółki wodne są formą zrzeszania się osób fizycznych lub prawnych przez analogie można doszukać się podobieństw do stowarzyszeń. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 grudnia 2011 r. I OSL 1845/11 wyrażono pogląd, zgodnie z którym „Imienna lista członków stowarzyszenia, nawet gdy jest ono podmiotem o statusie przewidzianym w art. 4 ust. 1 pkt. 5 u.d.i.p., stanowi w istocie dane osobowe należące do sfery życia prywatnego członków Stowarzyszenia. Uwzględniając to, że prawo do prywatności jest wartością chronioną konstytucyjnie, przyjąć należy, że w odniesieniu do osoby fizycznej udostępnienie danych osobowych powinno się ograniczyć tylko do tego co z mocy ustawy będzie uznane za jawne.” (źródło: CBOSA). Odnosząc powyższe do spółek wodnych należy zaznaczyć, że w przepisach Prawa wodnego brak jest przepisu, z którego wynikałoby, że informacja o członkach spółki wodnej jest informacją jawną. Pobocznie należy zaznaczyć, że imię i nazwisko oraz miejscowość należy uznać za dane osobowe (w przypadku mniejszych miejscowości oraz bardziej oryginalnych imion i nazwisk takie dane pozwalają na identyfikację osoby fizycznej).

Odnośnie punktu 3, jak wskazano wyżej to, że organ jest w posiadaniu danych dokumentów nie przesądza o tym, że dokumenty te stanowią informację publiczną/nośnik informacji publicznej. Żądane dokumenty lub informacja muszą mieć walor informacji o sprawach publicznych (art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie wyrażano pogląd, że w odniesieniu do podmiotów spoza sektora publicznego o informacji publicznej można mówić w takim kontekście w jakim informacja odnosi się do wykonywania zadań publicznych lub gospodarowania mieniem publicznym (tak przykładowo wskazano w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 sierpnia 2016 r. I OSK 415/16 CBOSA, orzeczenie odnosiło się do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, a sam wniosek dotyczył udostępnienia informacji w postaci kopii protokołów z posiedzeń oraz podjętych uchwał przez Zarząd Związku). Powyższe potwierdza również ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (po nowelizacji z 2015 r.), która w art. 4a określa zasady udzielania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe wskazując, że organizacje te udzielają informacji publicznej, jeżeli wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Należy przy tym zaznaczyć, że spółka wodna spełnia definicję organizacji pozarządowej z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z pytania nie wynikało wprost, czy spółka wodna korzysta ze środków publicznych lub czy wykonuje zadania publiczne. Jeżeli tak, to żądane przez wnioskodawcę dokumenty należałoby przeglądnąć pod kątem tego, czy mogą stanowić informację publiczną (np. sprawozdanie finansowe za rok, w którym spółka otrzymała dotację ze środków publicznych). Dla porządku dodam, że w mojej ocenie listy obecności walnego zgromadzenia spółki wodnej nie stanowią informacji publicznej.

Odnośnie punktu 4, same wnioski o przyznanie dotacji nie stanowią informacji publicznej. W orzecznictwie przyjmuje się, że „zakres przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznych obejmuje zaś – jak zresztą wskazuje na to sam tytuł – dostęp tylko do informacji publicznej, a nie publiczny dostęp do wszelkiej informacji, a dokładniej do nośników tych informacji. Nie jest zatem wykluczone udostępnienie informacji o charakterze publicznym, zawartych w złożonych wnioskach i załącznikach do nich czy zawartych umowach, mimo że same wnioski i załączniki będą stanowić niepodlegający uznaniu za informację publiczną dokument prywatny” (wyrok WSA we Wrocławiu z 25 października 2016 r. sygn. IV SAB/Wr 99/16, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2014 r., sygn. akt I OSK 3070/13 wraz z powołanym orzecznictwem, CBOSA). Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji publicznej wyraźnie dotyczy udostępnienia konkretnych wniosków o przyznanie dotacji, nie zaś wybranych informacji zawartych w tych materiałach, a mogących mieć walor publiczny, to w takiej sytuacji należy uznać żądaną dokumentację za dokument prywatny.

Czw., 30 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel