Odpowiedzi na pytania dotyczące sygnalistów (cz. 6)

Odpowiedzi na pytania dotyczące sygnalistów (cz. 6) fotolia.pl

Kontynuujemy publikowanie odpowiedzi na pytania zadane podczas prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich szkoleń dotyczących wdrożenia w życie przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Kiedy można spodziewać się przyjęcia ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

Zgodnie z informacją przekazaną 15 grudnia 2021 r. przez Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w wariancie optymistycznym prace nad projektem zakończą się w pod koniec I kwartału 2022 r.

Czy Inspektor Ochrony Danych Osobowych może być osobą wyznaczoną do podejmowania działań następczych?

Z punktu widzenia organizacji pracy, bezpieczniej jest wyznaczać do podejmowania działań następczych takie osoby, co do których zachodzi niskie prawdopodobieństwo, że zgłoszenie może dotyczyć ich bezpośrednio.

W sprawie udziału IODO w rozpatrywaniu zgłoszeń sygnalistów wypowiedział się PUODO w artkule "Czy można łączyć funkcję IOD z zadaniami związanymi z obsługą wniosków od sygnalistów". Zaznaczyć w tym miejscu należy, że sama opinia jest niejednoznaczna i wskazuje jakie czynniki należy wziąć pod uwagę wyznaczając IODO inne zadania, a przeprowadzona analiza odnosi się do ochrony statusu IODO z punktu widzenia RODO.

Tymczasem podmiot zobowiązany wyznaczając osobę do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych powinien kierować się obowiązkiem zapewnienia bezstronności osoby decydującej o działaniach następczych.

Naruszenia dotyczące ochrony danych osobowych mogą być przedmiotem zgłoszenia sygnalisty. Może zdarzyć się zatem sytuacja, że przedmiotem zgłoszenia będzie działanie czy zaniechanie samego IODO (z uwagi na zakres obowiązków wynikający z RODO). Zatem decydując się na wyznaczenie IODO w ramach procedury wewnętrznej do podejmowania działań następczych należy mieć na względzie, że mogą się zdarzyć przypadki potrzeby wyłączenia go ze sprawy.

Jeżeli w Dyrektywie założono, że jest wyznaczona osoba/wydział do podejmowania działań następczych, to jak to się ma do obowiązku zapewnienia poufności?

Ani w Dyrektywie ani w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nie przyjęto założenia, że żadna osoba w ramach organizacji nie będzie miała dostępu do danych osobowych sygnalisty. Inaczej nie byłoby możliwe rozpatrywanie zgłoszeń. Zgodnie z art. 16 Dyrektywy państwa członkowskie zapewniają, by tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie została ujawniona – bez wyraźnej zgody tej osoby – żadnej osobie, która nie jest upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia. Wnioskując z przeciwieństwa, osoby przyjmujące zgłoszenie i podejmujące w związku z tym działania następcze co do zasady powinny być dopuszczone do przetwarzania danych osobowych.

Celem powyższej regulacji jest niedopuszczenie do sytuacji, że do osoby dokonującej zgłoszenia w środowisku pracy zostanie przypięta łatka donosiciela.

Jaka będzie podstawa prawna przetwarzania danych osobowych sygnalistów?

W mojej ocenie będzie to art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Ten prawny obowiązek tj. obowiązek tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń, obowiązek ich przyjmowania oraz podejmowania działań następczych w przypadku podmiotów sektora publicznego wynika wprost z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Czy sygnalistami mogą być osoby zatrudnione w ramach tzw. robót publicznych?

Tak, ponieważ osoba zatrudniona w ramach robót publicznych ma status pracownika, co wynika z §6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Niemniej jednak z uwagi na specyfikę robót publicznych, prawdopodobieństwo, że osoba zatrudniona w ramach robót zostanie sygnalistą jest stosunkowo nieduże, bowiem -  zgodnie z art. 4 Dyrektywy, sygnalistą może zostać osoba, która uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w co najmniej jednym z obszarów wskazanych w art. 2 Dyrektywy.

Pt., 17 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel