NSA o wydłużeniu terminu w trybie art. 155 k.p.a.

NSA o wydłużeniu terminu w trybie art. 155 k.p.a. fotolia.pl

„[…] gdy w decyzji został określony termin wykonania nałożonych nią obowiązków, ma on przede wszystkim znaczenie dla ustalenia, czy obowiązki te mogą być egzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 1a pkt 20 i art. 15 ust. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), co nie stoi na przeszkodzie dokonania jego zmiany w trybie art. 155 k.p.a. w szczególności gdyby się okazało, że termin wykonania obowiązków bez uszczerbku dla przepisów prawa regulujących daną sprawę administracyjną może być przesunięty – to teza z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd w wyroku zwrócił uwagę też na kwestię żądania wszczęcia postępowania.

NSA przypomniał, że żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego określa przedmiot tego postępowania, a w razie wątpliwości, sprecyzowanie tego żądania należy do strony, nie zaś do organu administracji. Sąd zdecydowanie podkreślił też, że na gruncie art. 61 § 1 k.p.a. ugruntowało się orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym organ jest związany żądaniem strony, a treść tego żądania wyznacza rodzaj sprawy będącej przedmiotem postępowania – to jednak w wypadku, gdy wniosek wszczynający postępowanie administracyjne budzi wątpliwości co do jego treści, organ jest zobowiązany do podjęcia z urzędu czynności w zakresie ustalenia rzeczywistej woli osoby, od której on pochodzi. Organy władzy publicznej nie mogą dokonywać swobodnej kwalifikacji przedmiotu żądania – orzekł NSA.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2021 r., II OSK 202/21

Źródło: CBOSA

Pt., 15 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel