Co dalej z rosnącymi opłatami za gospodarowanie odpadami? Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wydało stanowisko

Co dalej z rosnącymi opłatami za gospodarowanie odpadami? Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wydało stanowisko fotolia.pl

Negatywna ocena propozycji umożliwiającej dopłacanie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków pochodzących z innych źródeł niż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – to jeden z punktów stanowiska, jakie w sprawie rosnących opłat za gospodarowanie odpadami wydało Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Jak podkreślono w stanowisku, „obecny system, który był wielokrotnie modyfikowany poprzez podejmowanie kolejnych nowelizacji ustaw jest niewydolny i nie spełnia oczekiwanych rezultatów”. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego zaapelowało o podjęcie prac nad nowymi, kompleksowymi regulacjami prawnymi w zakresie problematyki gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym kraju.

Odnosząc się do zapisów ustawy z dnia 11 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdzono, że ustawa nie reguluje takich kwestii jak poprawne kontrolowanie przez gminę podmiotów odbierających odpady komunalne pod względem ilościowym i finansowym, mimo że zmienia sposób rozliczenia podmiotu odbierającego śmieci z ryczałtowego na tonażowy.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego zaproponowało następujące rozwiązania:

  • W zakresie odbioru odpadów komunalnych pochodzących z rolnictwa gospodarstwa powyżej 10 ha będą mogły być rozliczane na zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa rolnicze, a podmiot odbierający odpady komunalne na terenie gminy będzie miał obowiązek odebrać każdy rodzaj tworzywa odpadowego w ramach umowy zawartej z samorządem.
  • Gminy, w których powstają odpady biodegradowalne będą miały możliwość zawarcia porozumienia z rolnikami posiadającymi gospodarstwa rolne o powierzchni większej niż 10 ha na kompostowanie na ich terenie odpadów biodegradowalnych pochodzących z terenu gminy. Warunki składowania takich odpadów ustalałby Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na wniosek Ray Gminy.
  • Należy wzmocnić uprawnienia nadzorcze gmin w zakresie praw wglądu do bazy danych, które umożliwiałyby weryfikację informacji podanych przez mieszkańców w deklaracjach.
  • Gmina powinna mieć wybór co do przyjęcia metody rozliczania mieszkańców bez maksymalnego pułapu opłaty, skoro jest on oparty na wyliczeniach dotyczących samofinansowania budżetu z tego tytułu.
  • Należy podjąć działania zmierzające do odpowiedzialności finansowej przedsiębiorstw produkujących i wprowadzających na rynek tworzywa sztuczne.
Wt., 5 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska