WSA ocenił czy 90 wniosków to nadużycie prawa do informacji publicznej?

WSA ocenił czy 90 wniosków to nadużycie prawa do informacji publicznej? fotolia.pl

Tytułowym tematem zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (wyrok z 4 sierpnia 2021 r., II SAB/Po 21/21).

W stanie faktycznym sprawy doszło do odmowy udzielenia informacji publicznej z uwagi na „nadużycie prawa do informacji”, które w ocenie organu, będącego adresatem wniosków zwalniało go z obowiązku ich rozpoznania. Powodem przyjęcia takiego stanowiska przez organ było składanie przez wnioskodawcę od dwóch lat bardzo dużej ilości wniosków (ok. 90) o udostępnienie informacji publicznej, które zdaniem organu nie mają na celu troski o dobro publiczne, a służą sparaliżowaniu pracy organu.

WSA w przywołanej sprawie negatywnie ocenił sposób załatwienia wniosków przez organ. Sąd zwrócił uwagę na to, że obowiązujące przepisy prawa nie znają pojęcia "nadużycia prawa do informacji publicznej". W szczególności ustawa o dostępie do informacji publicznej nie uznaje takiej podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Sama duża ilość wniosków o udostępnienie informacji publicznej, składanych przez ten sam podmiot, nie jest jeszcze zdaniem Sądu sama w sobie wystarczająca do przyjęcia, że mamy do czynienia z nadużyciem prawa do informacji. Organ co do zasady był więc zobowiązany do załatwienia wniosków stosownie do art. 13 lub 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W ocenie Sądu obecnie, o ile de lege ferenda (czyli w kontekście przyszłych zmian prawa) powinno się zastanowić nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które postawią tamę nadużywaniu prawa do informacji publicznej przez nękanie podmiotów zobowiązanych, to w świetle obowiązującego prawa organy działające na jego podstawie, same nie mogą odstąpić od stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. WSA pokusił się nawet o dalej idące stwierdzenie, że utrzymywanie istniejącego stanu prawnego może być poczytywane jako zamiar ustawodawcy, który ponoszenie ciężarów związanych ze stosowaniem ustawy uznał za konieczne - jako element gwarancji, że nikomu prawo do wiedzy o sprawach publicznych nie będzie bezpodstawnie odmówione.

Źródło: CBOSA, orzeczenie nieprawomocne

Sob., 11 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka