Wojewoda orzekał dwukrotnie – co z wyłączeniem pracownika?

Wojewoda orzekał dwukrotnie – co z wyłączeniem pracownika? fotolia.pl

Odpowiedzi na tytułowe pytanie udzielił ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny, który przeanalizował w tym zakresie brzmienie art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jak kształtował się stan faktyczny i jakie było stanowisko Sądu?

Sąd uznał za niezasadny zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 24 § 1 pkt 5 ustawy –  Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Jak zauważył NSA, przepis ten reguluje wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu odwoławczym, jeżeli uczestniczył w postępowaniu przed organem I instancji, w którym wydano zaskarżoną odwołaniem decyzję, a w omawianej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca. Albowiem w omawianej sprawie skarżący kasacyjnie naruszenia ww. przepisu k.p.a. upatrywał w tym, że zaskarżona decyzja Wojewody z października 2017 r. oraz decyzja kasacyjna tego organu z marca 2017 r. zostały wydane z upoważnienia Wojewody przez tego samego pracownika. Naczelny Sąd wskazał wyraźnie, że art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. nie odnosi się do sytuacji, gdy w wyniku wydania przez organ decyzji kasacyjnej, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, a następnie na skutek odwołania rozpatrywana jest po raz kolejny przez organ odwoławczy.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2021 r., II OSK 2993/18

Źródło: CBOSA

Czw., 22 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel