BGK odpowiada na pytania o Polski Ład

BGK odpowiada na pytania o Polski Ład fotolia.pl

Program Inwestycji Strategicznych realizowany w ramach Polskiego Ładu budzi wiele wątpliwości. Czas na złożenie wniosków o dofinansowanie mija już 30 lipca.

Samorządowcy zgłaszają wiele wątpliwości co do zasad funkcjonowania funduszu. Dotyczą one zarówno zasad podziału środków jak i trybu składania wniosków. Bank Gospodarstwa Krajowego umożliwia jednak składanie pytań w niejasnych sprawach. Poniżej prezentujemy wybór najistotniejszych pytań na które udzielono już odpowiedzi.

Czy spółki gminne mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji i czy takie wnioski wliczają się do limitu 3 wniosków dla jednej JST?
Spółki gminne nie mogą wnioskować o dofinansowanie. Pierwszy pilotażowy nabór jest przeznaczony dla JST i związków JST.

Ile potrwa nabór? Czy będzie szansa na złożenie wniosku na nową inwestycję, czy tylko na takie inwestycje „z półki”, których realizacja została wstrzymana przez pandemię? Na jakim etapie musi być inwestycja aby mogła liczyć na dofinansowanie?
Pierwszy nabór potrwa 4 tygodnie. Pierwsze dwa nabory będą pilotażowe. Jeśli więc JST będzie potrzebowała więcej czasu na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, będzie mogła skorzystać z dofinansowania w kolejnych edycjach. Warto więc skupić się na tych inwestycjach, które są gotowe i dobrze przygotowane.

Czy JST/związki JST mogą złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?
Tak, w czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie:
1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Czy JST/związki JST muszą mieć wkład własny w planowaną inwestycję?
Wysokość udziału własnego zależy od obszaru priorytetowego, w którym mieści się inwestycja:
priorytet 1: minimum 5 proc. udziału własnego
priorytet 2: minimum 10 proc. udziału własnego
priorytet 3: minimum 15 proc. udziału własnego
priorytet 4: minimum 20 proc. udziału własnego

Na którym etapie procesu dofinansowania wnioskodawca powinien posiadać zadeklarowany we wniosku wkład własny?
Najpóźniej w momencie rozpoczęcia przetargu na wykonanie inwestycji.

Czy z programu można otrzymać środki na inwestycje mieszkaniowe?
W Programie Inwestycji Strategicznych nie wykluczamy żadnego obszaru inwestycji publicznych. Mieszkalnictwo zaliczane jest w programie do kategorii „inne”, z uwagi na dostępność innych instrumentów wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat, preferencyjnego kredytowania społecznego budownictwa czynszowego oraz oferty dot. remontów i termomodernizacji.

Czy jest jakiś rodzaj inwestycji, na które nie można otrzymać dofinansowania?
Nie wykluczamy żadnej inwestycji. W programie jest 35 obszarów inwestycji. Inwestycje, które nie mieszczą się w żadnej z opisanych kategorii są przyporządkowane do kategorii "inne" i można się ubiegać o dofinansowanie także dla nich. Szczegółowa lista obszarów inwestycji znajduje się w Regulaminie programu, który dostępny jest na w zakładce „Dokumenty”, www.bgk.pl/polski-lad.

Czy samorząd przed otrzymaniem dofinansowania może finansować inwestycję z własnych środków?
Dofinansowanie jest możliwe tylko dla nierozpoczętych inwestycji. Nie jest możliwe refinansowanie z otrzymanego dofinansowania nakładów poniesionych na projekt. Dofinansowanie jest udzielane na realizację konkretnej inwestycji opisanej przez beneficjenta we wniosku. Wypłata odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej niż 12 miesięcy, środki zostaną wypłacone po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, środki będą wypłacane w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

Kiedy JST/związek JST musi rozpocząć i zakończyć inwestycję, o której dofinansowanie się ubiega?
Wybór wykonawców do realizacji inwestycji powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu dofinansowaniem danej inwestycji. Zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Program nie wprowadza ograniczeń w czasie realizacji inwestycji.

Czy gmina musi być właścicielem terenu inwestycji czy mogą być inne formy własności?
Promesa działa tak samo jak kredyt, nie ogranicza formy własności terenu.

Czy dla jednej inwestycji można przeprowadzić kilka przetargów?
Promesa będzie udzielona do jednego przetargu. Pilotaż pozwoli nam sprawdzić, czy jest potrzeba zmiany tej zasady i jak rozwiązać kwestię takich inwestycji, które wymagają kilku przetargów.

Czy można składać wniosek tylko na 1 drogę, czy może być mechanizm jak w Funduszu Dróg, że można złożyć wniosek na 2-3 drogi, które są ze sobą powiązane?
W edycji pilotażowej przyjęte zostało założenie: 1 przetarg – 1 promesa. Jeśli w jednym przetargu będą 3 drogi, to powinien zostać złożony 1 wniosek i zostanie udzielona 1 promesa. W pierwszym pilotażu przewidujemy 3 wnioski na jedną JST.

Ile czasu będzie trwał program?
Na tym etapie nie przewidujemy terminu zakończenia Programu Inwestycji Strategicznych.

Pełną listę pytań można znaleźć tutaj: www.bgk.pl/polski-lad.

Czw., 22 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Jakub Dorosz-Kruczyński