Uchylenie przez sąd części uzasadnienia decyzji

Uchylenie przez sąd części uzasadnienia decyzji fotolia.pl

„[…] zasadna jest taka wykładnia art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którą sąd uwzględniając skargę na decyzję, może uchylić ją w części dotyczącej uzasadnienia albo jego fragmentu. Przy czym wskazać należy, że uchylenie części uzasadnienia zaskarżonej decyzji jest dopuszczalne wtedy, gdy da się wyodrębnić i wydzielić bez wzruszenia pozostałej części decyzji (obejmującej rozstrzygnięcie i uzasadnienie) fragment uzasadnienia, który jest wadliwy (zob. wyroki NSA: z dnia 13 maja 2016 r., sygn. akt I OSK 1828/14, z dnia 10 grudnia 2004 r., sygn. akt GSK 775/04)” – to teza z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jakie argumenty wskazał NSA?

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na wstępie na to, że w orzecznictwie sądowo-administracyjnym przyjmuje się, iż możliwe jest uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej uzasadnienia (zob. wyrok WSA w Lublinie z dnia 19 października 2004 r., sygn. akt II SA/Lu 161/04; wyroki NSA: z dnia 13 maja 2016 r., sygn. akt I OSK 1828/14; z dnia 10 grudnia 2004 r., sygn. akt GSK 775/04; postanowienie NSA z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 892/09, orzeczenia.nsa.gov.pl). Jak zauważył NSA, podstawowym argumentem przemawiającym za taką możliwością jest uznanie uzasadnienia za konieczny i istotny element decyzji administracyjnej (na gruncie art. 107 § 1 k.p.a.), będący „zwykłą” jej częścią w sensie składnika treści decyzji i w tym kontekście, jako część równoważną z punktu widzenia znaczenia z samą osnową decyzji (zob. wyrok WSA w Lublinie z dnia 19 października 2004 r., sygn. akt II SA/Lu 161/04). Sąd przypomniał też o tym, że zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a., uzasadnienie faktyczne i prawne jest obligatoryjnym elementem decyzji administracyjnej, a art. 107 § 3 k.p.a. precyzuje, co organ musi zawrzeć zarówno w ramach uzasadnienia faktycznego jak i uzasadnienia prawnego. Z powyższego wynika zdaniem NSA, że uzasadnienie decyzji, jako obowiązkowy jej składnik, mający na celu wyjaśnienie rozstrzygnięcia, stanowi integralną część decyzji, wraz z rozstrzygnięciem oraz pozostałymi elementami decyzji składającą się na jej całość. Sąd zdecydowanie podkreślił, że może dojść do sytuacji, gdy rozstrzygnięcie co prawda odpowiada prawu, jednakże uzasadnienie decyzji swoją treścią prawo narusza, przy czym naruszenie prawa może dotyczyć – tak jak było to w przywoływanej sprawie – jedynie części uzasadnienia.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2021 r., II OSK 2604/18

Źródło: CBOSA

Śr., 30 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel