Kanały technologiczne - jest projekt ustawy

Kanały technologiczne - jest projekt ustawy fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisów wprowadzających tę ustawę.

Wskutek wielokrotnych interwencji Związku Powiatów Polskich, do ostatniej wersji projektu wprowadzono przepisy zmieniające zasady lokalizowania kanałów technologicznych w pasach dróg. W art. 6 przepisów wprowadzających Prawo komunikacji elektronicznej znowelizowano ustawę o drogach publicznych poprzez zmianę m.in. art. 39 ust. 6 ustawy, a mianowicie zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych. Od tej zasady wprowadzono szereg wyjątków takich jak:

 1. przebudowa drogi, jeżeli w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o ile zostało to potwierdzone oświadczeniem inwestora dołączonym do dokumentacji przedkładanej organom administracji architektoniczno-budowlanej;
 2. budowy lub przebudowy drogi:
  • jeżeli w pasie drogowym zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny lub
  • jeżeli roboty budowlane obejmują wyłącznie obiekty lub urządzenia wyposażenia technicznego drogi w szczególności: przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, zatoki i perony przystankowe, stanowiska postojowe lub oświetlenie drogi, lub
  • o długości do 1000 metrów, jeżeli:
   • projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron oraz w ciągu 4 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2, oraz
   • w terminie 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego nie zostanie zgłoszone zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego;
 3. budowy lub przebudowy istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego, w którym usytuowanie kanału technologicznego nie jest możliwe ze względu na rodzaj lub bezpieczeństwo konstrukcji, o ile zostało to potwierdzone oświadczeniem inwestora dołączonym do dokumentacji przedkładanej organom administracji architektoniczno-budowlanej.

Wprowadzono również przepis, zgodnie z którym podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. O obowiązku zwrotu kosztów oraz ich wysokości orzeka zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej.

Ponadto, minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, zwalnia zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli:

 1. w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny posiadające wolne zasoby umożliwiające zlokalizowanie kabli światłowodowych lub linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych lub
 2. lokalizowanie kanału technologicznego byłoby ekonomicznie nieracjonalne lub lokalizowanie kanału technologicznego byłoby technicznie niemożliwe.
Pt., 5 Mrz. 2021 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka