Sejmowe Komisje o realizacji programu „Strzelnica w powiecie”

Sejmowe Komisje o realizacji programu „Strzelnica w powiecie” fotolia.pl

2 lutego podczas posiedzeń sejmowych Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Obrony Narodowej rozpatrzony został punkt dotyczący informacji Ministra Obrony Narodowej na temat stanu realizacji programu „Strzelnica w powiecie”. Posłowie większością głosów przyjęli przedstawioną informację.

O celach i założeniach programu „Strzelnica w powiecie” mówił przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym założeniem jest pobudzenie pasji do strzelectwa sportowego wśród młodzieży i uczniów klas o profilu wojskowym. W tym momencie uczniów tych jest około 11 tysięcy. To także wspieranie działalności organizacji pozarządowych, które realizują zadania w zakresie obronności. W ocenie MON, program przyczyni się do zwiększenia liczby wyszkolonych i świadomych obywateli, którzy będą mogli w przyszłości wesprzeć wyszkolone rezerwy.

Powstała w ramach programu infrastruktura strzelecka mogłaby też posłużyć żołnierzom sił zbrojnych.

Przedstawiciel MON poinformował też, że środki na inwestycje strzelnicze przyznawane są w ramach konkursów, w których udział mogą brać jednostki samorządu terytorialnego. Według intencji MON, strzelnice mają być obiektami bezpiecznymi, zachowującymi najwyższe standardy w tym zakresie.

Na proces inwestycji w ramach projektu zdaniem MON negatywnie wpływa czas pandemii. Do tej pory w ramach programu udało się zbudować strzelnice w dwóch powiatach. Jako plany, MON przedstawił znaczne zdynamizowanie programu. W nowo zaproponowanych rozwiązaniach konkursowych znajdować się będą nowe warunki budowy, w tym wytyczne techniczne, warunkujące bezpieczeństwo użytkowania obiektów. Zmieniono też rekomendowane kwoty dotacyjne, a także dopuszczono możliwość budowy nowych typów strzelnic.

Zmianie uległy warunki formalne z jednoczesnym wydłużeniem czasu na złożenie oferty. Już na etapie składania oferty JST wymagane będzie dołączenie dokumentacji koncepcyjnej zaopiniowanej przez instytucję naukową i dołączenie z uwzględnieniem proponowanej lokalizacji. Dzięki tym rozwiązaniom JST będą miały możliwość weryfikacji przyjętych przez siebie rozwiązań projektowych z właściwą jednostką naukową opiniującą tego typu projekty jeszcze przed złożeniem oferty.

Zgodnie z przedstawioną informacją, program powstał z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej, jednak to powiaty są odpowiedzialne za jego realizację. Wiążą się z tym praktyki w zakresie prawa zamówień publicznych, uzyskanie odpowiednich terenów pod budowę strzelnicy. Zdaniem MON potrzebna jest odpowiednia wiedza i praktyka w zakresie projektowania i prowadzenia tego typu inwestycji. Obecnie trwają też prace nad możliwościami włączenia do programu budowy strzelnic pneumatycznych i laserowych, które spełniałyby wymogi wojskowe i rozwijały umiejętności strzeleckie. MON zapewnił, że program i oferta dla samorządów jest cały czas modyfikowana i ulepszana. Wydłużono czas, by samorządy mogły się dobrze przygotować do złożenia aplikacji. MON zapewnił też o otwarciu na rozmowę i współpracę ze środowiskiem samorządowym.

W dyskusji, jaka rozwinęła się po przedstawieniu informacji pytano o współpracę z samorządami, a także o to, jakie kwoty zostały do tej pory spożytkowane na program. Poseł Czesław Mroczek odniósł się do poprzednich zapewnień rządu, jakoby do końca 2020 roku w każdym powiecie miała stanąć strzelnica. Podkreślił całkowity brak reakcji ze strony rządu na fakt, że przez kilka lat program nie był zupełnie realizowany. Zdaniem posła konieczne jest dokonanie dogłębnej analizy przyczyn nieudolności tego projektu. Wraz z grupą posłów, zapowiedział wystąpienie do stowarzyszeń samorządowych, w tym Związku Powiatów Polskich, z prośbą wskazania możliwych przyczyn niepowodzenia programu.

Padło również pytanie o to, w jaki sposób dwie zrealizowane strzelnice funkcjonują w czasie pandemii. MON za odpowiedzialnego do zarządzania i dbania o bezpieczeństwo obiektów wyznaczył samorządy.

Odpowiadając na zarzuty, MON zaznaczył, że wnioski poszczególnych powiatów w dużej mierze są odrzucane ze względu na niespełnienie wymogów formalnych ze strony samorządów. Zdaniem przedstawicieli ministerstwa, kiepskie wyniki realizacji programu mogą wynikać z nieodpowiedniej wiedzy samorządów na temat jego realizacji. Zapowiedziano opracowanie procedury, która pozwoli na upublicznienie pomysłu.

Śr., 3 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska