Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tajemnica przedsiębiorcy przy dostępie do informacji – potrzebna decyzja

Tajemnica przedsiębiorcy przy dostępie do informacji – potrzebna decyzja fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził ostatnio bezczynność Starosty w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Z jakich względów?

W omawianej sprawie Skarżąca zwróciła się do Starosty o udostępnienie w trybie informacji publicznej danych dotyczących świadczenia usług prawnych przez adwokata na rzecz Starostwa. Zgodnie z wnioskiem Skarżąca zwróciła się o przekazanie wszystkich umów podpisanych z adwokatem oraz sporządzenie i przesłanie zestawienia wszystkich płatności dokonanych na rzecz ww. adwokata. Pismem organ poinformował Skarżącą, że z uwagi na znajdującą się w umowach zawartych z adwokatem klauzulą poufności informacja, o której mowa we wniosku może zostać udzielona wyłącznie po uzyskaniu zgody ww. adwokata, a o którą to zgodę organ niezwłocznie wystąpi. Adwokat takowej zgody nie wyraził, o czym organ poinformował Skarżącą, która to skierowała skargę do WSA.

Sąd rozpoznając sprawę wskazał na to, że ustawa o dostępie do informacji publicznej reguluje zarówno procedurę udostępnienia informacji publicznej, jak i tryb odmowy jej udostępnienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.d.i.p. udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 13 ust. 2 u.d.i.p. (w zakresie terminu udostępnienia) i w art. 15 ust. 2 (w zakresie kosztów związanych z udostępnieniem informacji). W związku z tym, iż u.d.i.p. nie przewiduje żadnej szczególnej formy udzielenia informacji publicznej, udostępnienie informacji następuje w drodze czynności materialno-technicznej. Z kolei stosownie do art. 16 ust. 1 u.d.i.p. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, do której zgodnie z ust. 2 stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w tym również w zakresie ustalenia właściwego organu do rozpoznania odwołania.

Nie przesądzając o sposobie rozstrzygnięcia wniosku Skarżącej Sąd podkreślił, że Starosta zobowiązany był do rozpatrzenia tego wniosku w sposób określony w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, czego nie uczynił, dopuszczając się tym samym bezczynności. Albowiem w myśl art. 13 ust. 1 u.d.i.p. udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (ust. 2). W tym samym terminie, na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p., podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej winien wydać decyzję o odmowie jej udostępnienia, o ile stwierdzi, że zachodzą podstawy do takiej odmowy, na przykład wynikające z ograniczeń w dostępie do informacji publicznej, określonych w art. 5 u.d.i.p.

Sąd ponadto zaznaczył, że skoro odmowa udzielenia żądanej informacji nastąpiła z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy, tj. przesłankę określoną w art. 5 ust. 2 ustawy, to tym samym organ winien rozważyć możliwość wydania decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, od której to decyzji stronie przysługuje odwołanie do właściwego organu, a nie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 sierpnia 2019 r., II SAB/Go 143/19

Źródło: CBOSA

Pt., 23 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel