Ustawa o dodatkowych środkach dla JST podpisana. Poprawki ZPP uwzględnione

Ustawa o dodatkowych środkach dla JST podpisana. Poprawki ZPP uwzględnione fotolia.pl

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona przekazanie jst 13,7 mld zł jeszcze w tym roku.

Mimo uwag samorządów, że nie cała kwota jest tak naprawdę dodatkowymi środkami (część przesunięto po prostu z przyszłorocznej części rozwojowej subwencji ogólnej), ustawa uzyskała poparcie Sejmu. I tak, przekazywane środki (w wysokości prawie 13,7 mld zł) to dwie kwoty składowe. Pierwsza w wysokości 7 mld 793 mln zł nawiązuje do wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej, która zostałaby przekazana odpowiednio do gmin, powiatów i województw w roku 2023. Środki z tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki – proporcjonalnie do wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na rok 2023. Druga kwota składowa (5 mld 880 mln zł) ma odpowiadać części rozwojowej subwencji ogólnej i zostanie rozdzielona na części przysługujące poszczególnym rodzajom JST, tj. gminom, powiatom i województwom proporcjonalnie do wysokości udziału planowanych na rok 2023 dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT, przy czym każda z gmin otrzyma nie mniej niż 2,8 mln zł; powiaty nie mniej niż 6 mln zł; województwa nie mniej niż 32,6 mln zł.

Większość poprawek Senatu odrzucono, przy czym ostały się dwie z proponowanych przez Związek Powiatów Polskich. Jedna, legislacyjna, zapewniła spójność przepisów, dzięki czemu jest jasne, że jst może przeznaczyć środki na pełne spektrum zadań związanych z efektywnością energetyczną. Druga, zapewniła, że do tych wydatków wliczą się wydatki niektórych kategorii samorządowych osób prawnych (instytucji kultury, dla której jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194); samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem tworzącym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079); spółki kapitałowej, w której wartość nominalna udziałów albo akcji należących do jednostki samorządu terytorialnego stanowi nie mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz jednostka samorządu terytorialnego dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu.

Ustawa zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 proc. kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Związek Powiatów Polskich proponował, by procent ten nie był odliczany od całości kwoty, a od faktycznych dodatkowych środków tj. 5,9 mld zł, niestety, nie zostało to uwzględnione.

Parlament przychylił się też do sugestii środowisk samorządowych, żeby okres wydatkowania wydłużyć do roku 2027 r.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Śr., 21 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński