Spotkanie grupy roboczej FEnIKS

Spotkanie grupy roboczej FEnIKS fotolia.pl

10 czerwca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej do spraw przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS), w którym udział wzięli przedstawiciele Związku Powiatów Polskich.

Program FEnIKS został przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2022 r. Aktualnie znajduje się na etapie uzgodnień z Komisją Europejską w Brukseli.

Wśród istotnych zmian wprowadzonych do wersji zatwierdzonej przez RM wyróżnić należy m. in.:

 • uszczegółowienie zapisów dotyczących form finansowania,
 • uzupełnienie informacji o powiązaniu programu ze Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego, Europejską Strategią w zakresie danych i komunikatem KE „Nowy europejski Bauhaus”,
 • aktualizację tabel finansowych,
 • uzupełnienie Programu o alokację na zwrotne formy finansowania oraz o informację dotyczącą poziomu wydatków związanych z bioróżnorodnością,
 • dodanie preferencji dla wymiany źródeł połączonej z termomodernizacją w programie Czyste powietrze, a także wprowadzenie uproszczonej formy liczenia oszczędności oraz nieobligatoryjne audyty energetyczne,
 • ustalenie progu wydatków spoza audytu energetycznego dotyczącego Europejskiego Zielonego Ładu oraz dostępności – 15% kosztów kwalifikowanych,
 • wprowadzenie preferencji dla odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w ciepłownictwie,
 • wprowadzenie odpowiednich przepisów dotyczących podniesienia jakości poziomów recyklingu, marnotrawienia żywności oraz edukacji ekologicznej,
 • wykluczenie możliwości wsparcia nowych zbiorników wielofunkcyjnych,
 • zgrupowanie inwestycji w bezpieczeństwo transportu (drogowego, kolejowego i morskiego) w osi finansowej z EFRR,
 • ograniczenie wsparcia dla dróg w miastach na prawach powiatów tylko do obwodnic,
 • priorytetowe traktowanie inwestycji przewidujących współpracę z lokalnym otoczeniem,
 • wsparcie dla projektów, które przyczyniać się będą do likwidacji barier w dostępie do kultury dla osób wykluczonych,
 • objęcie wsparciem jednostek POZ, w tym m. in. rozszerzone funkcje medyczne i nowe zakresy usług wspomagające proces udzielania świadczeń zdrowotnych – od etapu profilaktyki, poprzez diagnostykę, po leczenie,
 • rezygnacja ze wsparcia infrastruktury szpitali, na rzecz rozwoju AOS odciążających szpitale w procesie leczenia.

Podany przez MFiPR ramowy harmonogram stanu negocjacji przewiduje:

 • od czerwca br. – przygotowywanie projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów FEnIKS oraz propozycji kryteriów wyboru projektów,
 • w miesiącach czerwiec-lipiec br. – decyzja KE o przyjęciu Programu FEnIKS,
 • w miesiącach lipiec-sierpień br. – wyłonienie członków Komitetu Monitorującego.
Czw., 16 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak