Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 fotolia.pl

Od 23 listopada do 7 grudnia br. będzie można składać o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 • podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Należy również spełnić następujący wymóg wynikający ze szczegółowego kryterium dostępu wskazanego w Regulaminie konkursu:

Wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych - Realizacja projektu w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej jest możliwa jedynie przez jednostki sektora finansów publicznych mających siedzibę na terenie gminy, w której tworzone są miejsca opieki.

Dofinansowanie w ramach projektu można otrzymać na działania dotyczące wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

 1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:
  1. żłobków,
  2. klubów dziecięcych,
  3. opiekuna dziennego.
 2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
  1. doradztwa zawodowego
  2. doradztwa indywidualnego
  3. pośrednictwa pracy
  4. szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 1 849 324,24 EUR co stanowi 8 402 404,68 PLN, natomiast maksymalny poziom dofinansowania projektu to 91%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%, co stanowi 7 848 400,00 PLN.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Sob., 24 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba